Obsah

Špeciálny pedagóg

Ročný plán činnosti špeciálneho pedagóga

 

September

 • príprava (štúdium osobných spisov žiakov s plánovanou intervenciou, overovanie študijných výsledkov, depistáž na podklade študijných výsledkov, správania a pod. evidovaných v Edupage). Konzultácie s členmi školského podporného tímu,
 • špeciálnopedagogická podpora pre žiakov, ktorí potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť, individuálne pohovory, účasť na vyučovacej hodine (na základe súhlasu, príp. požiadania učiteľa), riešenie vzniknutých problémov v rámci edukačného procesu v súvislosti s IVP,
 • konzultácie s učiteľmi, individuálne poradenstvo pre učiteľov a rodičov (resp. zákonných zástupcov žiakov na základe predchádzajúcej dohody (telefonicky, prostredníctvom e-mailu, Edupage) alebo podľa aktuálnej potreby,
 • konzultácie s poradenskými zariadeniami, s učiteľmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami,
 • účasť na vzdelávaní (vlastné vzdelávanie), štúdium odbornej literatúry, legislatívy, aktuálnych zmien a noviniek v oblasti špeciálneho školstva a edukácie,
 • účasť na porade pedagogických pracovníkov,
 • administratívna činnosť, vypracovanie plánu práce školského špeciálneho pedagóga, vedenie osobných spisov, spracovávanie návrhov podporných opatrení a individuálnych vzdelávacích programov (ďalej len „IVP“).

Október

 • príprava (štúdium osobných spisov žiakov s plánovanou intervenciou, overovanie študijných výsledkov, depistáž na podklade študijných výsledkov, správania a pod. evidovaných v Edupage). Konzultácie s členmi školského podporného tímu,
 • špeciálnopedagogická podpora pre žiakov, ktorí potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť, individuálne pohovory, účasť na vyučovacej hodine (na základe súhlasu, príp. požiadania učiteľa), riešenie vzniknutých problémov v rámci edukačného procesu v súvislosti s IVP,
 • príprava násteniek a metodického materiálu,
 • konzultácie s učiteľmi, individuálne poradenstvo pre učiteľov a rodičov (resp. zákonných zástupcov žiakov na základe predchádzajúcej dohody (telefonicky, prostredníctvom e-mailu, Edupage) alebo podľa aktuálnej potreby,
 • konzultácie s poradenskými zariadeniami, s učiteľmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami,
 • štúdium odbornej literatúry, legislatívy, aktuálnych zmien a noviniek v oblasti špeciálneho školstva a edukácie,
 • účasť na maturitných skúškach (žiaci s podpornými opatreniami),
 • účasť na porade pedagogických pracovníkov,
 • administratívna činnosť, vedenie osobných spisov.

November

 • príprava (štúdium osobných spisov žiakov s plánovanou intervenciou, overovanie študijných výsledkov, depistáž na podklade študijných výsledkov, správania a pod. evidovaných v Edupage). Konzultácie s členmi školského podporného tímu,
 • špeciálnopedagogická podpora pre žiakov, ktorí potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť, individuálne pohovory, účasť na vyučovacej hodine (na základe súhlasu, príp. požiadania učiteľa), riešenie vzniknutých problémov v rámci edukačného procesu v súvislosti s IVP,
 • príprava násteniek a metodického materiálu,
 • konzultácie s učiteľmi, individuálne poradenstvo pre učiteľov a rodičov (resp. zákonných zástupcov žiakov na základe predchádzajúcej dohody (telefonicky, prostredníctvom e-mailu, Edupage) alebo podľa aktuálnej potreby,
 • konzultácie s poradenskými zariadeniami, s učiteľmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami,
 • štúdium odbornej literatúry, legislatívy, aktuálnych zmien a noviniek v oblasti špeciálneho školstva a edukácie,
 • účasť na maturitných skúškach (žiaci s podpornými opatreniami),
 • účasť na porade pedagogických pracovníkov,
 • administratívna činnosť, vedenie osobných spisov.

December

 • príprava (štúdium osobných spisov žiakov s plánovanou intervenciou, overovanie študijných výsledkov, depistáž na podklade študijných výsledkov, správania a pod. evidovaných v Edupage). Konzultácie s členmi školského podporného tímu,
 • špeciálnopedagogická podpora pre žiakov, ktorí potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť, individuálne pohovory, účasť na vyučovacej hodine (na základe súhlasu, príp. požiadania učiteľa), riešenie vzniknutých problémov v rámci edukačného procesu v súvislosti s IVP,
 • príprava násteniek a metodického materiálu,
 • konzultácie s učiteľmi, individuálne poradenstvo pre učiteľov a rodičov (resp. zákonných zástupcov žiakov na základe predchádzajúcej dohody (telefonicky, prostredníctvom e-mailu, Edupage) alebo podľa aktuálnej potreby,
 • konzultácie s poradenskými zariadeniami, s učiteľmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami,
 • štúdium odbornej literatúry, legislatívy, aktuálnych zmien a noviniek v oblasti špeciálneho školstva a edukácie,
 • účasť na maturitných skúškach (žiaci s podpornými opatreniami),
 • účasť na porade pedagogických pracovníkov,
 • administratívna činnosť, vedenie osobných spisov.

Január

Február

 • účasť na vzdelávaní (vlastné vzdelávanie), štúdium odbornej literatúry, legislatívy, aktuálnych zmien a noviniek v oblasti špeciálneho školstva a edukácie,
 • príprava (štúdium osobných spisov žiakov s plánovanou intervenciou, overovanie študijných výsledkov, depistáž na podklade študijných výsledkov, správania a pod. evidovaných v Edupage). Konzultácie s členmi školského podporného tímu,
 • špeciálnopedagogická podpora pre žiakov, ktorí potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť, individuálne pohovory, účasť na vyučovacej hodine (na základe súhlasu, príp. požiadania učiteľa),
 • konzultácie s učiteľmi, individuálne poradenstvo pre učiteľov a rodičov (resp. zákonných zástupcov žiakov na základe predchádzajúcej dohody (telefonicky, prostredníctvom e-mailu, Edupage) alebo podľa aktuálnej potreby,
 • účasť na Dni otvorených dverí,
 • konzultácie s poradenskými zariadeniami, s učiteľmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami,
 • účasť na porade pedagogických pracovníkov,
 • administratívna činnosť, vedenie osobných spisov, spracovávanie návrhov podporných opatrení a IVP.

Marec

 • príprava (štúdium osobných spisov žiakov s plánovanou intervenciou, overovanie študijných výsledkov, depistáž na podklade študijných výsledkov, správania a pod. evidovaných v Edupage). Konzultácie s členmi školského podporného tímu,
 • špeciálnopedagogická podpora pre žiakov, ktorí potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť, individuálne pohovory, účasť na vyučovacej hodine (na základe súhlasu, príp. požiadania učiteľa), riešenie vzniknutých problémov v rámci edukačného procesu v súvislosti s IVP, špeciálnopedagogická podpora žiakom pred  maturitami (na základe prejaveného záujmu žiaka),
 • príprava násteniek a metodického materiálu,
 • konzultácie s učiteľmi, individuálne poradenstvo pre učiteľov a rodičov (resp. zákonných zástupcov žiakov na základe predchádzajúcej dohody (telefonicky, prostredníctvom e-mailu, Edupage) alebo podľa aktuálnej potreby,
 • konzultácie s poradenskými zariadeniami, s učiteľmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami,
 • štúdium odbornej literatúry, legislatívy, aktuálnych zmien a noviniek v oblasti špeciálneho školstva a edukácie,
 • účasť na maturitných skúškach (žiaci s podpornými opatreniami),
 • účasť na porade pedagogických pracovníkov,
 • administratívna činnosť, vedenie osobných spisov.

 

Apríl

 • príprava (štúdium osobných spisov žiakov s plánovanou intervenciou, overovanie študijných výsledkov, depistáž na podklade študijných výsledkov, správania a pod. evidovaných v Edupage). Konzultácie s členmi školského podporného tímu,
 • špeciálnopedagogická podpora pre žiakov, ktorí potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť, individuálne pohovory, účasť na vyučovacej hodine (na základe súhlasu, príp. požiadania učiteľa), riešenie vzniknutých problémov v rámci edukačného procesu v súvislosti s IVP,
 • konzultácie s učiteľmi, individuálne poradenstvo pre učiteľov a rodičov (resp. zákonných zástupcov žiakov na základe predchádzajúcej dohody (telefonicky, prostredníctvom e-mailu, Edupage) alebo podľa aktuálnej potreby,
 • konzultácie s poradenskými zariadeniami, s učiteľmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami,
 • štúdium odbornej literatúry, legislatívy, aktuálnych zmien a noviniek v oblasti špeciálneho školstva a edukácie, príprava násteniek a metodického materiálu.
 • účasť na prijímacom konaní,
 • účasť na porade pedagogických pracovníkov,
 • administratívna činnosť, vedenie osobných spisov.

Máj

 • príprava (štúdium osobných spisov žiakov s plánovanou intervenciou, overovanie študijných výsledkov, depistáž na podklade študijných výsledkov, správania a pod. evidovaných v Edupage). Konzultácie s členmi školského podporného tímu,
 • špeciálnopedagogická podpora pre žiakov, ktorí potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť, individuálne pohovory, účasť na vyučovacej hodine (na základe súhlasu, príp. požiadania učiteľa), riešenie vzniknutých problémov v rámci edukačného procesu v súvislosti s IVP, špeciálnopedagogická podpora žiakom pred  maturitou (na základe prejaveného záujmu žiaka), účasť na prijímacích pohovoroch,
 • konzultácie s učiteľmi, individuálne poradenstvo pre učiteľov a rodičov (resp. zákonných zástupcov žiakov na základe predchádzajúcej dohody (telefonicky, prostredníctvom e-mailu, Edupage) alebo podľa aktuálnej potreby,
 • konzultácie s poradenskými zariadeniami, s učiteľmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami,
 • štúdium odbornej literatúry, legislatívy, aktuálnych zmien a noviniek v oblasti špeciálneho školstva a edukácie,
 • účasť na prijímacom konaní a maturitných skúškach,
 • účasť na porade pedagogických pracovníkov,
 • administratívna činnosť, vedenie osobných spisov, príprava násteniek a metodického materiálu.

Jún

 • príprava (štúdium osobných spisov žiakov s plánovanou intervenciou, overovanie študijných výsledkov, depistáž na podklade študijných výsledkov, správania a pod. evidovaných v Edupage). Konzultácie s členmi školského podporného tímu,
 • špeciálnopedagogická podpora pre žiakov, ktorí potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť, individuálne pohovory, účasť na vyučovacej hodine (na základe súhlasu, príp. požiadania učiteľa), riešenie vzniknutých problémov v rámci edukačného procesu v súvislosti s IVP,
 • konzultácie s učiteľmi, individuálne poradenstvo pre učiteľov a rodičov (resp. zákonných zástupcov žiakov na základe predchádzajúcej dohody (telefonicky, prostredníctvom e-mailu, Edupage) alebo podľa aktuálnej potreby,
 • konzultácie s poradenskými zariadeniami, s učiteľmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami,
 • štúdium odbornej literatúry, legislatívy, aktuálnych zmien a noviniek v oblasti špeciálneho školstva a edukácie,
 • účasť na prijímacom konaní,
 • administratívna činnosť, vedenie osobných spisov,
 • účasť na porade pedagogických pracovníkov,
 • zhodnotenie činnosti za daný školský rok- spracovanie záverečnej správy.

Poznámky:

 • Plán činnosti školského špeciálneho pedagóga  je otvorený dokument, jednotlivé časové údaje a náplň práce sa môžu meniť podľa aktuálnej potreby žiakov, učiteľov, príp. zákonných zástupcov žiakov.

Spracoval: Mgr. Valter Rippel, školský špeciálny pedagóg

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                         PaedDr. Darina Šulková, v.r.

                                                                                                                                                                                                       riaditeľ