Obsah

Názov projektu: „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1“

 

Typ projektu:        Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program:    Ľudské zdroje

Spolufinancovanie:    Európsky sociálny fond (ESF) 

Prioritná os:   1 Vzdelávanie

Investičná priorita:   1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania 

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Trvanie projektu:        september 2020 – august 2022 (24 mesiacov)

Rozpočet projektu: celková výška oprávnených prostriedkov:              2 105 205,55 EUR 

                                   z toho spolufinancovanie z ESF:                               1 789 424,71EUR (85%)

                                   spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:                210 520,55 EUR (10%)

                                   spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK:         105 260,28 EUR (5%) 

 

 Opis projektu:

Projekt Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1 je zameraný na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie v Trnavskom samosprávnom kraji. Odborná aktivita projektu je zameraná na podporu cieľových skupín žiaci stredných škôl a pedagogickí a odborní zamestnanci vo vybraných stredných odborných školách s vyučovacím jazykom slovenským, konkrétne:

• Stredná zdravotnícka škola , Daxnerova 6,  917 01 Trnava

• Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec

• Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava

• Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava

• Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava

• Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava

• Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

• Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Stromová 1329/34, 921 01 Piešťany

 

Účelom projektu je zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, zvyšovanie jazykových a IKT zručností žiakov, čím sa zvýši predpoklad ich uplatnenia na trhu práce. Jednotlivé činnosti v rámci podaktivít projektu prispejú k zvýšeniu týchto kompetencií,  prepájajú stredoškolské vzdelávanie s praxou a zároveň podporujú zvýšenie viacerých kompetencií súčasne za účelom zlepšenia systémov odborného vzdelávania a kvalitnejšej  odbornej prípravy mladých ľudí pre trh práce. Tým dôjde ku kvalitnejšej odbornej príprave mladých ľudí čo následne uľahčí prechod od vzdelávania k zamestnanosti.

Aktivity zamerané na cieľovú skupinu pedagogickí a odborní zamestnanci sú zamerané na rozvoj ich kľúčových kompetencií, čím sa následne zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.