Obsah

Oznamovanie protispoločenského konania (whistleblowing) podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čo je protispoločenská činnosť?

Do protispoločenskej činnosti zákon zaraďuje všetky trestné činy, priestupky či správne delikty, ktoré ohrozujú verejný záujem, majú negatívny dopad na Trnavský samosprávny kraj a jeho organizácie a ktoré presahujú záujmy jednotlivca.

Kto môže podať oznámenie?

Oznámenie môže podať fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo inom obdobnom vzťahu k zamestnávateľovi a anonymný oznamovateľ.

Kto je zamestnávateľom?

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

Kto je zodpovedná osoba?

 Je to osoba, ktorá prijíma, eviduje a preveruje oznámenia o protispoločenskej činnosti. V našej organizácii je to personálna referentka

 

Ako sa podáva oznámenie?

 

  1. ústnym podaním (telefonicky na t. č.+421 33 5552618 , resp. osobne); oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie zodpovednú osobu,
  2. písomne poštou zaslanou na adresu:

 

Personálna referentka

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Lomonosovova 2797/6
918 54 Trnava

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK PERSONÁLNEJ REFERENTKE – NEOTVÁRAŤ“.

 

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu oznamovateľov:

https://www.oznamovatelia.sk/

Informácie o spracúvaní osobných údajov: