Obsah

Šikanovanie

Šikanovanie je akékoľvek správanie sa žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublížiť inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich zastrašovať. Je to cieľavedomé a opakované použitie násilia. Prejavuje sa v rôznych podobách – fyzické útoky, urážanie, prezývky, nadávky, výsmech, ohováranie, tvrdé príkazy agresora, poškodzovanie a odcudzovanie vecí , atď.

Agresor je podľa z. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon – trestne zodpovedný /dovŕšenie 14-teho roku veku/.

Akékoľvek informácie o šikanovaní je treba oznámiť rodičom, učiteľom, polícii.

Šikana sa rieši okamžite, akékoľvek podozrenie sa konzultuje s triednym učiteľom, výchovným poradcom, členom vedenia školy, špeciálnou inštitúciou akou je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), pripadne s orgánmi Policajného zboru SR (PZ SR)

OPATRENIA NA RIEŠENIE SITUÁCIE:
PRE OBETE:
 • Odporučiť rodičom žiaka vyhľadať odbornú starostlivosť (CPPPaP)
 • Zorganizovať skupinový intervenčný program v spolupráci s CPPPaP
 • Informovanie a poradenstvo pre rodiča žiaka
PRE AGRESORA
 • Odporučiť rodičom agresora vyhľadať odbornú pomoc
 • Výchovné opatrenia – znížená známka zo správania, podmienečné vylúčenie až vylúčenie zo školy

V MIMORIADNEJ ALEBO OPAKOVANEJ SITUÁCII

 • Oznámenie ÚPSVaR  odboru sociálno- právnej ochrany detí
 • Oznámenie príslušnému Policajnému zboru SR, že bol spáchaný trestný čin

Triedni učitelia sú povinní upozorniť žiakov:

 • aby si všímali možné príznaky  šikanovania
 • súčasne im ponúknuť pomoc
 • pri pohovoroch sa dbá na prísne zachovanie dôvernosti informácií

Výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi využíva na zistenie informácií anonymné prieskumné dotazníkové metódy /aj opakovane/. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku, alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť Policajnému zboru SR.

INFORMÁCIE PRE ŽIAKA

Pamätaj si :

 • Neodsudzuj niekoho len preto, že je slabší, má nejaký handicap, iné názory, záujmy, jednoducho že je iný…
 • Neschvaľuj agresívne správanie svojich spolužiakov.
 • Nemlč, ak je niekto ponižovaný, neprizeraj sa nečinne, nebuď ľahostajný (to nie je to „žalovanie“)
 • Vedz, že všetko sa dá vyriešiť, keď to niekomu povieš,
INFORMÁCIE PRE RODIČA

Ako spoznať, že Vaše dieťa je šikanované

 • dieťa nemá  kamarátov, nenavštevujú ho spolužiaci
 • nehovorí o tom, čo sa deje v škole
 • bojí sa ísť do školy, alebo  zo školy, bolí ho brucho, má teplotu
 • výrazne sa mu zhoršil prospech
 • prichádza domov zašpinené, má poškodené šaty, modriny
 • udáva nepravdepodobné vysvetlenia
 • je smutné, depresívne, nechutí mu jesť
 • často si  pýta peniaze, s výhovorkou, že niekto mu ich „ukradol“, podozrivo „stráca“ svoje veci
ČO MÔŽETE UROBIŤ
 • pokúste sa dieťa primäť k tomu, aby vyjadrilo svoje pocity,
 • pozorne ho počúvajte,
 • neobviňujte ho,
 • pokúste sa získať čo najviac dôkazov o vzniknutej situácii,
 • ak sa šikana vyskytuje v škole, bezodkladne navštívte triedneho učiteľa, výchovného poradcu, alebo školského psychológa,
 • obráťte sa na iných odborníkov (CPPPaP),
 • poslednou možnosťou je obrátiť sa na orgány PZ SR

 

SME ŠKOLA, KTORÁ NETOLERUJE ŠIKANOVANIE V ŽIADNEJ PODOBE !