Obsah

Pozri si naše video a PRIDAJ SA K NÁM !

U NÁS SI NÁJDEŠ SVOJE MIESTO - POZRI VIDEO !

Učebné odbory

4-ročné učebné odbory

2977 H  CUKRÁR KUCHÁR - Klikni sem 

Prezentačné video 

Absolventi nadobudnú teoretické vedomosti a praktické zručnosti v uvedených odboroch a po ukončení štúdia

 • nájdu uplatnenie v reštauračných a hotelových zariadeniach, vo výrobných strediskách pripravujúcich jedlá
 • uplatnia sa v pracovných pozíciách ako kuchár, šéfkuchár, prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti spoločného stravovania
 • uplatnia sa ako cukrári v reštauráciách a hoteloch, prípadne iných cukrárskych prevádzkach a zariadeniach.

 

3-ročné učebné odbory

6445 H  KUCHÁR - Klikni sem 

Prezentačné video 

Absolvent trojročného učebného odboru kuchár

 • po ukončení štúdia ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál
 • pripravuje samostatne jedlá podľa predpísaných receptúr, ovláda zásady BOZP
 • môže byť zaradený ako kuchár v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostník po získaní potrebnej praxe
 • odborné zručnosti získava pri rôznych spoločenských akciách, pri komerčných objednávkach
 • Počas štúdia žiaci môžu absolvovať odborné kurzy – barmanský, baristický, someliérsky, carving, čapovanie piva.

 

6444 H  ČAŠNÍK,SERVÍRKA - Klikni sem

Prezentačné video 

Absolvent

 • je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v hoteloch, v reštauráciách, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník
 • ovláda základné právne, administratívne, osobnostné a etické aspekty súkromného podnikania a hlavné zásady marketingu
 • má schopnosť vyjadrovať sa v jednom svetovom jazyku v bežných komunikatívnych situáciách, má potrebné vedomosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou

 

6456 H KADERNÍK - Klikni sem  

Prezentačné video 

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník

 • spĺňa podmienky na výkon činností v oblasti kaderníckych a kozmetických služieb, kde môže pracovať ako kaderník
 • uplatní sa v pracovných pozíciách ako odborný zamestnanec kaderníctva v prevádzkach malých a stredných firiem, súkromný podnikateľ v kaderníckej oblasti
 • ako zamestnanec firiem zaoberajúcich sa výrobou a výrobkami vlasovej kozmetiky
 • počas štúdia získava odborné vedomosti a praktické zručnosti potrebné na odbornú prácu v prevádzkach kaderníctiev so všeobecným prehľadom o celej oblasti kaderníckych a kozmetických služieb

 

3355 H  STOLÁR - Klikni sem 

Prezentačné video 

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník schopný:

 • vykonávať kvalifikované pracovné činnosti v oblasti výroby alebo montáže nábytku,
 • stavebno-stolárskych výrobkov a výrobkov z dreva a drevných materiálov v sériovej  alebo individuálnej výrobe
 • pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a v súkromnom sektore
 • zameranom na spracovanie dreva
 • čítať a kresliť technickú dokumentáciu
 • vykonávať činnosti v oblasti výrobnej kontroly a kontroly kvality výrobkov uplatniť vedomosti z oblasti ekonomiky, živnosti, podnikania
 • používať počítačové aplikácie v rozsahu príslušného odboru

 

3678 H  INŠTALATÉR - Klikni sem  

Prezentačné video 

Absolvent učebného odboru

 • je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom schopný samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti v odvetví

 • pripravený samostatne vykonávať základné odborné technologické činnosti pri realizácií technického zariadenia budov a inžinierskych sietí
 • ako samostatný podnikateľ sa môže uplatniť pri realizácií, montáži, údržbe a rekonštrukciách inštalatérskych rozvodov v objektoch
 • vie čítať projektovú stavebnú dokumentáciu
 • vie zvoliť a používať vhodné materiály a technologické postupy, hospodárne pracovať s materiálmi, energiami a strojovými zariadeniami, vykonávať základné meracie práce, používať právne normy a predpisy vo svojom odbore
 • vie aplikovať vedomosti z oblasti ekonomiky, podnikateľskej činnosti a investičnej výstavby, zostaviť rozpočet, poznať zásady hygieny práce, BOZP, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia
 • je manuálne zručný, vie zhotovovať a montovať inštalatérske rozvody
 • je schopný zrealizovať technologické postupy inštalatérskych a inžinierskych sietí

 

3661 H MURÁR - Klikni sem

Učebný odbor je zameraný na

zhotovenie hrubej stavby:

 • murovanie z tvaroviek
 • montáž prefabrikátov
 • betonáž základov
 • zhotovenie stropov
 • zhotovenie vnútorných
 • vonkajších omietok
 • zhotovenie obkladov a dlažieb
 • zhotovenie zatepľovania budov zhotovenie izolácií
 • vykonávať údržbu
 • opravy a rekonštrukcie stavieb