Obsah

História školy

V roku 1966 podnik Pozemné stavby Trnava dal do užívania nový areál výchovno-vzdelávacieho zariadenia spolu so zariadením Odborného učilišťa za účelom pripravovať mládež pre robotnícke povolania v stavebných profesiách.
Zriadením Strednej školy pre pracujúcich v roku 1976 uskutočnila sa k 1.9.1978 zmena názvu Odborného učilišťa na Stredné odborné učilište stavebné v Trnave ako organizačná zložka materského podniku Pozemné stavby Trnava. V zmysle zákona o štátnom podniku bolo 1. januára 1991 rozhodnutie Ministerstva výstavby a stavebníctva o vyčlenení SOU zo štátneho podniku Pozemné stavby a náväzne novo-zriadenie príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou, kde zriaďovateľom sa stáva Ministerstvo výstavby a stavebníctva SR. Zmenou legislatívy menila sa i zriaďovateľská funkcia SOU prostredníctvom jednotlivých ministerstiev cez krajské úrady až po súčasného zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj.

Od vzniku SOU pre potreby zakladajúcej organizácie š.p. Pozemné stavby Trnava boli pripravovaní žiaci v nasledovných profesiách: murár, tesár, maliar, stolár, podlahár, stavebný zámočník, inštalatér, automechanik.

Legislatívne zmeny ako i záujem žiakov výrazne pozmenili štruktúru učebných a študijných odborov, čo sa odzrkadlilo aj v zmene názvu SOU od 1.9.2005 na Stredné odborné učilište, Lomonosovova 6, 918 54 Trnava.

V priebehu vyše 40-ročnej histórie SOU do funkcie riaditeľa boli postupne menovaní:
v roku 1966 – Ing. Ján Haško
v roku 1967 – Jozef Bebjak
v roku 1970 – Augustín  Kristek
v roku 1974 – Štefan Ševčik
v roku 1981 – Ing. Augustín Ohrablo
v roku 2009 – Ing. Miroslav Ryška
v roku 2017 – PaedDr.Darina  Šulková                                                                                                                                                                                   

Legislatívne medzníky
  • 1966 – zriadenie Odborného učilišťa
  • 1976 – zriadenie Strednej školy pre pracujúcich
  • 1.9.1978 – zmena názvu Odborného učilišťa na Stredné odborné učilište stavebné v Trnave
  • 1.1.1991 – vyčlenenie školy zo štruktúry Pozemných stavieb, zmena názvu Odborného učilišťa na Stredné odborné učilište stavebné v Trnave
  • 1.9.2005 – zmena názvu na Stredné odborné učilište, Lomonosovova 6
  • 1.9.2008 – zmena názvu na Strednú odbornú školu obchodu a služieb