Obsah

Náplň práce   koordinátora prevencie sociálno - patologických javov 

/Drogová prevencia, ľudské práva/

 

Náplň práce koordinátorky prevencie  sociálno - patologických javov je zameraný predovšetkým na poradenskú a preventívno -výchovnú činnosť pre žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy .

Náplň práce je vypracovaná na základe aktuálnych POP na príslušný školský rok.

Žiaci sa zúčastňujú rôznych výchovno - vzdelávacích podujatí organizovaných školou a  inými inštitúciami po schválení riaditeľkou školy. 

Do spolupráce sú zapojení aj triedni učitelia, výchovný poradca a vedenie školy.

Náplň  práce koordinátora prevencie sociálno - patologických javov je úzko prepojená s náplňou práce výchovného poradcu.

Hlavné oblasti činnosti:

Stratégie výchovy k ľudským právam- predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a ostatným formám intolerancie

Predchádzať diskriminácii žiakov so zdravotným postihnutím pri uplatňovaní práva na vzdelanie

Zamerať sa na ochranu žiaka pri používaní internetu  a bezpečnosti internetu

Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch kyberšikany či iného rizikového správania  prostredníctvom mobilnej komunikácie a internetu

Stratégia kariéroveho poradenstva – sprístupnenie informácii a poradenskej služby v oblasti prípravy na povolanie

Protidrogová stratégia – v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou realizovať projekty protidrogovej prevencie, informovať rodičov o možnostiach odbornej pomoci o opatreniach vymedzených v školskom poriadku proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí

V súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS zamerať sa na prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania – červené stužky

V súlade so Stratégiou SR pre mládež na roky 2014 - 2020 využiť informácie a metodické námety orientované na globálne témy - aktívne ľudské práva, radikalizmus, extrémizmus, migračná kríza.

Uskutočňovať besedy v rámci prípravy pre trh práce s cieľom informovať o rizikách práce v zahraničí a prevencie pred neľudským zaobchádzaním

Prednášky výchova k rodičovstvu, prevencii proti pohlavným chorobám, škodlivosti fajčenia, toxikománie, alkoholizmu

Uskutočňovať aktivity z príležitosti dni vyhlásených na podporu zdravia, prevenciu pred toxikomániou a posilňovať zdravý životný štýl žiakov, Výchovne využívať svetový deň výživy, Týždeň duševného zdravia, Svetový deň duševného zdravia , Svetový deň výživy a Svetový deň mlieka

Ponúkať žiakom zmysluplné využitie voľného času, rozvíjať ich športové aktivity.

Koordinátor prevencie

Dôležitú úlohu pri realizovaní školskej prevencie má koordinátor prevencie.  Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z. v § 130 k ďalším zložkám systému výchovného poradenstva a prevencie zaradil aj koordinátora prevencie. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v § 33 uvádza koordinátora prevencie ako pedagogického zamestnanca špecialistu, zamestnanca vykonávajúceho špecializované činnosti.

 Koordinátor prevencie spolu s riaditeľom školy vypracujú plán prevencie resp. preventívnych aktivít na príslušný školský rok, ktorý vychádza zo strategických dokumentov SR či EÚ, napr. Národnej protidrogovej stratégie, Stratégie prevencie kriminality v SR, Protidrogovej stratégie Európskej únie.

Koordinátor prevencie by mal preventívnu činnosť v škole koordinovať, nie byť jediným realizátorom prevencie. Mal by aj spolupracovať s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami.

Úlohy koordinátora prevencie 

 

    Plní úlohu školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí.

• Osobitnú pozornosť venuje žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia (ohrozeného sociálnou patológiou), u ktorých je zvýšené riziko vývinu sociálno-negatívnych javov, vrátane drogových závislostí.

• Zabezpečuje koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu. V rámci aktivít školy poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom.

• Sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou.

• Koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovo-výchovnú a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov v škole pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou.

• Informuje žiakov, ich rodičov (prípadne zákonných zástupcov) o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení a o možnostiach prevencie drogových a iných závislostí.

• V rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom v škole a s príslušnými poradňami, ktoré poskytujú metodickú pomoc.