Obsah

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 

918 54 Trnava

 

 

K r i t é r i á  k prijímaciemu konaniu pre školský rok  2019/2020:

 

V zmysle § 64 a následne  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje riaditeľka školy, po prerokovaní na pedagogickej  rade školy, nasledovné kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 2019/2020.

 

a/ Učebné odbory :

Kód

Názov uč. odboru

Počet žiakov

z toho

duálne vzdelávanie

Dĺžka štúdia

Forma štúdia

3355 H

stolár

9

-

3 roky

denná

3661 H

murár

9

-

3 roky

denná

3678 H

inštalatér

9

-

3 roky

denná

6444 H

čašník, servírka

9

2

3 roky

denná

6445 H

kuchár

9

2

3 roky

denná

6456 H

kaderník

9

-

3 roky

denná

2977 H

cukrár kuchár

17

2

4 roky

denná

 

Uchádzači, ktorí si podali prihlášku do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelania – do učebných odborov (v súlade s § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona, v súlade s § 65 ods. 3 školského zákona), budú  prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

 

 • podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a zdravotne spôsobilý stav pre zvolený učebný odbor

 

 • v prípade, že v niektorých učebných odboroch bude záujem prevyšovať plánovaný počet prijímaných žiakov, bude sa robiť výber uchádzačov zostavením poradovníka podľa pomocných kritérií

 

 • neprijatým  žiakom na iných školách, ktorí sa prihlásia do nenaplnených učebných odborov v našej škole, budú priebežne vydávané rozhodnutia o prijatí.  

 

Pomocné kritériá k prijímaciemu konaniu pre školský rok  2019/2020:

 

 • hodnotenie celkového prospechu na konci 8. ročníka ZŠ a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ
 • výsledky testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ
 • hodnotenie správania na ZŠ
 • obidve prihlášky  na škole
 • výsledky dosiahnuté na olympiádach a iných súťažiach

 

Podmienky prijatia uchádzačov do učebných odborov v systéme duálneho vzdelávania

Podľa § 63 ods. 8) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Potvrdenie  vydáva vybranému uchádzačovi zamestnávateľ podľa § 17 ods. 2) 3) 4) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kritéria pre výber úspešných uchádzačov v systéme duálneho vzdelávania: 

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe: 

 • Osobného pohovoru 
 • Študijných výsledkov v 9. ročníku 
 • Testu zručnosti

 

 b/ Študijné odbory :  

Kód

Názov uč. odboru

Počet žiakov

z toho

duálne vzdelávanie

Dĺžka štúdia

Forma štúdia

6362 M

kozmetička a vizážistka

17

-

4 roky

denná

6405 K

pracovník marketingu 

17

2

4 roky

denná

6425 K

kaderník - vizážista

9

-

4 roky

denná

6444 K

čašník, servírka

11

1

4 roky

denná

6445 K

kuchár

11

1

4 roky

denná

 

Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% (v súlade s § 65 ods. 4 školského zákona), budú  prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY.

 

Ostatní uchádzači absolvujú PRIJÍMACIU SKÚŠKU, ktorá sa uskutoční v termínoch:

 1. kolo:     13. máj 2019 /pondelok/

                       16. máj 2019 /štvrtok/

 1. kolo:     18. jún  2019 /utorok/

O konaní 2. kola prijímacích skúšok rozhodne riaditeľ školy do 5. júna 2019. 

 

Výber uchádzačov sa uskutoční na základe definovaného súčtu bodov :

 

 • z výsledkov prijímacej skúšky z profilových predmetov SJL, MAT (maximálny počet bodov 60)
 • za  známky  z profilových predmetov SJL, MAT v druhom polroku 8.ročníka a prvom         polroku 9.ročníka ZŠ (maximálny počet bodov 10)
 • za úspešnosť v testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ (maximálny počet bodov 30)
 • podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a zdravotne spôsobilý stav  pre zvolený študijný odbor
 • v prípade, že v niektorých študijných odboroch bude záujem prevyšovať plánovaný počet prijímaných žiakov, bude sa robiť výber uchádzačov  zostavením poradovníka  podľa pomocných kritérií.

 

Pomocné kritériá k prijímaciemu konaniu pre školský rok  2019/2020:

 

 • hodnotenie celkového prospechu na konci 8. ročníka ZŠ a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ
 • výsledky testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ
 • hodnotenie správania na ZŠ
 • obidve prihlášky  na škole
 • výsledky dosiahnuté na olympiádach a iných súťažiach

 

Podmienky prijatia uchádzačov do študijných odborov v systéme duálneho vzdelávania

Podľa § 63 ods. 8) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Potvrdenie  vydáva vybranému uchádzačovi zamestnávateľ podľa § 17 ods. 2) 3) 4) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kritéria pre výber úspešných uchádzačov v systéme duálneho vzdelávania:

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

 • Splnenia kritérií pre bežné štúdium
 • Osobného pohovoru
 • Študijných výsledkov v 9. ročníku
 • Testu zručnosti

 

c/ študijné odbory – nadstavbové štúdium :

 

Kód

Názov št. odboru

Počet žiakov

Dĺžka štúdia

Forma štúdia

3659 L

stavebníctvo

10

2 roky

denná

6426 L

vlasová kozmetika

10

2 roky

denná

6421 L

spoločné stravovanie

10

2 roky

denná

6403 L

podnikanie v remeslách a službách

24

2 roky

denná

6403 L

podnikanie v remeslách a službách 

24

3 roky

externá

 

 • podmienkou prijatia je úspešné ukončenie trojročného učebného odboru

 

 • žiaci budú prijatí bez prijímacích pohovorov na základe celkového vyučovacieho priemeru a výchovno-vyučovacích výsledkov. 

 

 • záujemcovia o večernú formu štúdia budú prijatí bez prijímacích pohovorov. Vydanie rozhodnutia o prijatí je podmienené naplnením počtu uchádzačov minimálne v počte 24, z toho v každom odbore minimálne 12.

 

Prijímacie skúšky žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Úprava prijímacej skúšky pre žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami bude nasledovná:

 • žiak so špecifickou poruchou učenia bude mať predĺžený čas na vypracovanie úloh prijímacej          skúšky v súlade so špecifickými vzdelávacími potrebami
 • žiak s telesným postihnutím bude mať predĺžený čas na vypracovanie úloh prijímacej skúšky podľa druhu postihnutia
 • v prípade potreby dozor konajúci učiteľ môže žiakovi prečítať zadanie a presvedčiť sa, či pochopil otázku
 • pri prijímacích skúškach je možné používať kompenzačné pomôcky ako sú: kalkulačka, matematické tabuľky a vzorce, pravidlá slovenského pravopisu

 

 

V Trnave  01.03.2019                                                                    PaedDr. Darina Šulková

                                                                                                            riaditeľka  SOŠ OaS

 

ZOBRAZIŤ DOKUMENTÁCIU K PRIJÍMACIEMU KONANIU