Obsah

    ISIC prihláška        Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka    Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium  

      Vyhlásenie    Čestné vyhlásenie     Kritériá 2023/2024      Kritériá 2024/2025  

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

 

K R I T É R I Á  

k prijímaciemu konaniu pre školský rok  2023/2024

 

EDUID školy: 100002987

 

Prijímacie konanie pre štúdium v školskom roku 2023/2024 sa riadi § 62 až 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách, vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, zákonom č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Usmernenia k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 17 citovaného zákona vybranému uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie a s ktorým má Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave v systéme duálneho vzdelávania a uchádzač toto potvrdenie priloží
k prihláške na štúdium.

 

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po vyjadrení rady školy určila tieto kritériá pre prijatie na štúdium do prvého ročníka šk. roku 2023/2024:

 

 

Prihláška na štúdium

 

Prihlášku vyplnenú prepísanými údajmi, je potrebné podať spôsobom stanoveným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  a to buď elektronicky (v systéme edupage), alebo v listinnej podobe na tlačive  056 MŠVVaŠ SR do 20. marca 2023.  Prihlášky zaslané e-mailom sa neprijímajú. Prihláška v listinnej podobe musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy. Ak má uchádzač iba jedného zákonného zástupcu, alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu, tak prihlášku podpíše iba jeden zákonný zástupca, pričom k prihláške pripojí Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

 

Povinné prílohy prihlášky:

 1. Vysvedčenia žiaka, ak nie sú vyplnené známky v prihláške.
 2. V prípade žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí byť prílohou prihlášky Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky.
 3. V prípade žiaka so zdravotným znevýhodnením vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.
 4. V učebnom odbore 3661 H murár je potrebné pripojiť Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania (príloha č. 1)

 

Prihláška musí obsahovať telefonické a mailové kontakty zákonných zástupcov.

 

 1. Termíny prijímacieho konania

1. kolo:

       1. termín – 04. mája 2023 (štvrtok)

       2. termín – 09. mája 2023 (utorok)

2. kolo: v prípade nenaplnenia počtu žiakov v 1. kole sa bude konať 20. júna 2023 

 

Ak sa uchádzač z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, oznámi túto skutočnosť jeho zákonný zástupca najneskôr v deň konania skúšky do 8:00 hod. a priloží potvrdenie o dôvode neúčasti riaditeľovi školy.

 

 1. MŠVVaŠ SR v súlade s § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. zverejnilo upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení
  na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl
  pre školský rok 2023/2024 nasledovne:

                                   

Učebné odbory:

 

Uchádzači, ktorí si podali prihlášku do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelania – do učebných odborov (v súlade s § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona, v súlade s § 65 ods. 5 písm. b) školského zákona), budú  prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY (Testovanie 9 ZŠ dosiahli v každom testovanom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 %). V prípade, že záujem vo zvolenom odbore bude prevyšovať počet žiakov stanovených v pláne výkonov, budú použité kritéria v zmysle bodov 1 – 2 vstupných údajov pre zostavenie poradia uchádzačov v učebných odboroch.

 

Kód

Názov učebného

odboru

Počet

žiakov

Z toho duálne vzdelávanie

Dĺžka

štúdia

Forma štúdia

2977 H

cukrár kuchár

17

2

4 roky

denná

3355 H

stolár

9

4

3 roky

denná

3661 H

murár

6

6

3 roky

denná

3678 H

inštalatér

10

4

3 roky

denná

6444 H

čašník, servírka

8

4

3 roky

denná

6445 H

kuchár

10

4

3 roky

denná

6456 H

kaderník

14

4

3 roky

denná

 

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z  koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 nedostatočný nasledovne:  

 

1.a)  Dva povinné predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa   nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4-x) . (4-x), kde x je známka 

 

1.b)  Doplnkové predmety:

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2. (4-x) . (4-x), kde x je známka 

 

SOŠ obchodu a služieb určuje doplnkové predmety pre učebné odbory nasledovne:

 

Kód

Názov učebného

odboru

doplnkový predmet*

2977 H

cukrár kuchár

chémia

3355 H

stolár

fyzika

3678 H

inštalatér

fyzika

3661 H

murár

fyzika

6444 H

čašník, servírka

chémia

6445 H

kuchár

chémia

6456 H

kaderník

chémia

 

*V prípade, že niektorý predmet ZŠ nemala zaradený v 8. alebo v 9. ročníku, počíta sa 2x známka predmetu za ročník v ktorom ho ZŠ mala zaradený. Ak uchádzač nemá v 9. ročníku známky, ale má slovné hodnotenie, priemerný prospech bude započítavaný z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. Ak bude mať žiak na prihláške za niektorý hodnotený premet uvedené „absolvoval/ aktívne absolvoval“, nahradí sa hodnotenie z daného predmetu známkou z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

 

 1. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

 

Vlastné kritérium školy 

Ak žiak podal dve prihlášky na SOŠ obchodu a služieb v Trnave získava + 2 body.

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač v prijímacom konaní získať je 65. 

 

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené kritériá v nasledovnom poradí:

a/ podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)   

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne

    prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho   

    zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, pri splnení zdravotných požiadaviek

    učebného odboru,

b/ dosiahol väčší počet bodov z určeného doplnkového predmetu školy, ak bude mať

    uchádzač z uvedeného predmetu v prihláške iba slovné hodnotenie (z dôvodu pandémie)

    bude sa zohľadňovať prospech v danom predmete z nižšieho ročníka,

c/ dosiahol lepší celkový priemer známok za prvý polrok v 9. ročníku,

d/ uchádzač si podal na školu prihlášku na dva odbory.

 

Prijatý bude uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania, úspešne ukončil 9. ročník základnej školy a má zdravotne spôsobilý stav pre zvolený učebný odbor.

 

Študijné odbory:  

 

Uchádzači, ktorí si podali prihlášku do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelania – do učebných odborov (v súlade s § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona, v súlade s § 65 ods. 5 písm. b) školského zákona), budú  prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY (Testovanie 9 ZŠ dosiahli v každom testovanom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 %).

 

Kód

Názov učebného

odboru

Počet

žiakov

Z toho duálne vzdelávanie

Dĺžka

štúdia

Forma štúdia

6362 M

kozmetička a vizážistka

15

0

4 roky

denná

6405 K

pracovník marketingu 

19

4

4 roky

denná

6425 K

kaderník - vizážista

12

2

4 roky

denná

6444 K

čašník, servírka

9

4

4 roky

denná

6445 K

kuchár

9

4

4 roky

denná

6446 K

kozmetik

12

2

4 roky

denná

Škola vytvorí poradie v jednotlivých odboroch, podľa počtu bodov, ktoré budú pridelené nasledovne :

 1. BODY ZA PRIJÍMACIE SKÚŠKY maximálne 60 bodov (30 bodov z matematiky, 30  bodov zo slovenského jazyka a literatúry)

 

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 nedostatočný nasledovne: 

 

2.a) Dva povinné predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho   vzťahu: počet bodov = 5. (4-x) . (4-x) , kde x je známka

 

2.b) Doplnkové predmety:

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho   vzťahu: počet bodov = 2. (4-x) . (4-x) , kde x je známka 

 

SOŠ obchodu a služieb určuje doplnkové predmety pre študijné odbory nasledovne:

 

Kód

Názov študijného

odboru

doplnkový predmet*

6362 M

kozmetička a vizážistka

chémia

6405 K

pracovník marketingu 

cudzí jazyk

6425 K

kaderník - vizážista

chémia

6444 K

čašník, servírka

chémia

6445 K

kuchár

chémia

6446 K

kozmetik

chémia

 

*V prípade, že niektorý predmet ZŠ nemala zaradený v 8. alebo v 9. ročníku, počíta sa 2x známka predmetu za ročník v ktorom ho ZŠ mala zaradený. Ak uchádzač nemá v 9. ročníku známky, ale má slovné hodnotenie, priemerný prospech bude započítavaný z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. Ak bude mať žiak na prihláške za niektorý hodnotený premet uvedené „absolvoval/ aktívne absolvoval“, nahradí sa hodnotenie z daného predmetu známkou z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

 

 1. TESTOVANIE 9

 

Uchádzačom budú pridelené body za celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka podľa úspešnosti nasledovne:

 

 

Percentá

 

Slovenský jazyk a literatúra – počet bodov

 

Matematika – počet bodov

100 % - 90 %

10

10

89,99 % - 75 %

8

8

74,99 % - 65 %

5

5

64,99 % - 50 %

3

3

 

 

V prípade, ak sa žiak nemohol z objektívnych dôvodov zúčastniť testovania žiakov deviateho ročníka, ktoré doloží dokladom najneskôr do termínu konania prijímacích skúšok, tak bodové hodnotenie sa určí podľa známok v 9. ročníku za 1. polrok predmetu slovenský jazyk a literatúra a matematika nasledovne:

 

Známka

Slovenský jazyk a literatúra – počet bodov

Matematika – počet bodov

1

10

10

2

8

8

3

5

5

 

 1. ĎALŠIE KRITÉRIÁ  

 

Vlastné kritérium školy

Ak žiak podal dve prihlášky na SOŠ obchodu a služieb v Trnave získava + 2 body.

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač v prijímacom konaní získať je 145. 

 

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené kritériá v nasledovnom poradí: 

a/ podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne

    prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho  

    zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, pri splnení zdravotných požiadaviek

    učebného odboru,

b/ dosiahol väčší počet bodov z určeného doplnkového predmetu školy, ak bude mať

    uchádzač z uvedeného predmetu v prihláške iba slovné hodnotenie (z dôvodu pandémie)

    bude sa zohľadňovať prospech v danom predmete z nižšieho ročníka,

c/ dosiahol lepší celkový priemer známok za prvý polrok 9. ročníku,

d/ uchádzač si podal na školu prihlášku na dva odbory.

 

Prijatý bude uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania, úspešne ukončil 9. ročník základnej školy a má zdravotne spôsobilý stav pre zvolený študijný odbor.

 

Podmienky prijatia uchádzačov do učebných a študijných odborov v systéme duálneho vzdelávania:

Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom konaní zostavené samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a zvlášť pre ostatných uchádzačov v zmysle § 67 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . 

 

 Študijné odbory – nadstavbové štúdium:

 

Kód

Názov učebného

odboru

Počet

žiakov

Dĺžka

štúdia

Forma štúdia

3659 L

stavebníctvo

12

2 roky

denná

6426 L

vlasová kozmetika

12

2 roky

denná

6421 L

spoločné stravovanie

12

2 roky

denná

6403 L

podnikanie v remeslách a službách

12

2 roky

denná

6403 L

podnikanie v remeslách a službách 

17

2 roky

externá

 

 

Podmienky prijatia:

 

 1. Úspešné ukončenie trojročného učebného odboru, doloženie kópie výučného listu k prihláške.
 1. Žiaci budú prijatí bez prijímacích pohovorov na základe celkového vyučovacieho priemeru a výchovno-vyučovacích výsledkov. 
 1. Záujemcovia o externú formu štúdia budú prijatí bez prijímacích pohovorov. 
 2. Vydanie rozhodnutia o prijatí je podmienené naplnením počtu uchádzačov minimálne v počte 17, z toho v každom odbore minimálne 10.

 

Všeobecné ustanovenia:

 

 1. Riaditeľka strednej školy 19. mája 2023 na základe výsledkov prijímacieho konania, zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy www.sosos-trnava.sk a na výveske školy.
 2. Riaditeľka strednej školy doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy EduPage alebo poštou. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia.
 3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 24. mája 2023 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium (príloha č. 2). Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium doručí  zákonný zástupca strednej škole elektronicky cez informačný systém základnej školy  EduPage, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na email: prihlaska@sosos-trnava.sk. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Ak zákonný zástupca písomne neoznámi škole, že do  školy žiak nastúpi, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v školskom roku 2023/2024 bude neplatné (v zmysle § 68 ods. 3 školského zákona) a miesto bude ponúknuté ďalším uchádzačom v poradí.
 4. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov, budú ponúknuté voľné miesta v iných odboroch štúdia,  v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.
 5. Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠ OaS v Trnave boli prerokované a schválené v Rade školy dňa 18.11.2022 a na pedagogickej rade dňa 18.11.2022.

 

 

V prípade nepredvídaných zmien v súčasnej pandemickej a celospoločenskej situácii, ktoré by zasiahlo do organizácie prijímacieho konania si vyhradzujeme právo zmeny kritérií z dôvodu zachovania objektívnosti prijímacieho konania. Prípadné zmeny budú zverejnené a zdôvodnené na stránke školy. V prípade vzniknutých mimoriadnych situácií, ktoré nezohľadňujú kritériá, rozhoduje riaditeľka školy.

 

 

 

V Trnave  18.11.2022                                                                   PaedDr. Darina Šulková

                                                                                                         riaditeľka  SOŠ OaS

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

 

K R I T É R I Á  

k prijímaciemu konaniu pre školský rok  2024/2025

 

EDUID školy: 100002987

 

Prijímacie konanie pre štúdium v školskom roku 2024/2025 sa riadi § 62 až 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách, vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, zákonom č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Usmernenia k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2024/2025, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 17 citovaného zákona vybranému uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie a s ktorým má Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave v systéme duálneho vzdelávania a uchádzač toto potvrdenie priloží
k prihláške na štúdium.

 

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po vyjadrení rady školy určila tieto kritériá pre prijatie na štúdium do prvého ročníka šk. roku 2024/2025:

 

 

Prihláška na štúdium

 

Prihlášku vyplnenú prepísanými údajmi, je potrebné podať spôsobom stanoveným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  a to buď elektronicky (v systéme edupage), alebo v listinnej podobe na tlačive  056 MŠVVaŠ SR do 20. marca 2023.  Prihlášky zaslané e-mailom sa neprijímajú. Prihláška v listinnej podobe musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy. Ak má uchádzač iba jedného zákonného zástupcu, alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu, tak prihlášku podpíše iba jeden zákonný zástupca, pričom k prihláške pripojí Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

 

Povinné prílohy prihlášky:

 1. Vysvedčenia žiaka, ak nie sú vyplnené známky v prihláške.
 2. V prípade žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí byť prílohou prihlášky Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky.
 3. V prípade žiaka so zdravotným znevýhodnením vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.
 4. V učebnom odbore 3661 H murár je potrebné pripojiť Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania (príloha č. 1)

 

Prihláška musí obsahovať telefonické a mailové kontakty zákonných zástupcov.

 

 1. Termíny prijímacieho konania

1. kolo:

       1. termín – 02. mája 2024 

       2. termín – 06. mája 2024

2. kolo: v prípade nenaplnenia počtu žiakov v 1. kole sa bude konať 18. júna 2024. 

 

Ak sa uchádzač z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, oznámi túto skutočnosť jeho zákonný zástupca najneskôr v deň konania skúšky do 8:00 hod. a priloží potvrdenie o dôvode neúčasti riaditeľovi školy.

 

 1. MŠVVaŠ SR v súlade s § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. zverejnilo upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení
  na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl
  pre školský rok 2023/2024 nasledovne:

                                   

Učebné odbory:

 

Uchádzači, ktorí si podali prihlášku do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelania – do učebných odborov (v súlade s § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona, v súlade s § 65 ods. 5 písm. b) školského zákona), budú  prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY (Testovanie 9 ZŠ dosiahli v každom testovanom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 %). V prípade, že záujem vo zvolenom odbore bude prevyšovať počet žiakov stanovených v pláne výkonov, budú použité kritéria v zmysle bodov 1 – 2 vstupných údajov pre zostavenie poradia uchádzačov v učebných odboroch.

 

Kód

Názov učebného

odboru

Počet

žiakov

Z toho duálne vzdelávanie

Dĺžka

štúdia

Forma štúdia

2977 H

cukrár kuchár

 

 

4 roky

denná

3355 H

stolár

 

 

3 roky

denná

3661 H

murár

 

 

3 roky

denná

3678 H

inštalatér

 

 

3 roky

denná

6444 H

čašník, servírka

 

 

3 roky

denná

6445 H

kuchár

 

 

3 roky

denná

6456 H

kaderník

 

 

3 roky

denná

 

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z  koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 nedostatočný nasledovne:  

 

1.a)  Dva povinné predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa   nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4-x) . (4-x), kde x je známka 

 

1.b)  Doplnkové predmety:

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2. (4-x) . (4-x), kde x je známka 

 

SOŠ obchodu a služieb určuje doplnkové predmety pre učebné odbory nasledovne:

 

Kód

Názov učebného

odboru

doplnkový predmet*

2977 H

cukrár kuchár

chémia

3355 H

stolár

fyzika

3678 H

inštalatér

fyzika

3661 H

murár

fyzika

6444 H

čašník, servírka

chémia

6445 H

kuchár

chémia

6456 H

kaderník

chémia

 

*V prípade, že niektorý predmet ZŠ nemala zaradený v 8. alebo v 9. ročníku, počíta sa 2x známka predmetu za ročník v ktorom ho ZŠ mala zaradený. Ak uchádzač nemá v 9. ročníku známky, ale má slovné hodnotenie, priemerný prospech bude započítavaný z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. Ak bude mať žiak na prihláške za niektorý hodnotený premet uvedené „absolvoval/ aktívne absolvoval“, nahradí sa hodnotenie z daného predmetu známkou z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

 

 1. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

 

Vlastné kritérium školy 

Ak žiak podal dve prihlášky na SOŠ obchodu a služieb v Trnave získava + 2 body.

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač v prijímacom konaní získať je 65. 

 

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené kritériá v nasledovnom poradí:

a/ podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)   

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne

    prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho   

    zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, pri splnení zdravotných požiadaviek

    učebného odboru,

b/ dosiahol väčší počet bodov z určeného doplnkového predmetu školy, ak bude mať

    uchádzač z uvedeného predmetu v prihláške iba slovné hodnotenie (z dôvodu pandémie)

    bude sa zohľadňovať prospech v danom predmete z nižšieho ročníka,

c/ dosiahol lepší celkový priemer známok za prvý polrok v 9. ročníku,

d/ uchádzač si podal na školu prihlášku na dva odbory.

 

Prijatý bude uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania, úspešne ukončil 9. ročník základnej školy a má zdravotne spôsobilý stav pre zvolený učebný odbor.

 

Študijné odbory:  

 

Uchádzači, ktorí si podali prihlášku do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelania – do učebných odborov (v súlade s § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona, v súlade s § 65 ods. 5 písm. b) školského zákona), budú  prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY (Testovanie 9 ZŠ dosiahli v každom testovanom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 %).

 

Kód

Názov učebného

odboru

Počet

žiakov

Z toho duálne vzdelávanie

Dĺžka

štúdia

Forma štúdia

6362 M

kozmetička a vizážistka

 

 

4 roky

denná

6405 K

pracovník marketingu 

 

 

4 roky

denná

6425 K

kaderník - vizážista

 

 

4 roky

denná

6444 K

čašník, servírka

 

 

4 roky

denná

6445 K

kuchár

 

 

4 roky

denná

6446 K

kozmetik

 

 

4 roky

denná

Škola vytvorí poradie v jednotlivých odboroch, podľa počtu bodov, ktoré budú pridelené nasledovne :

 1. BODY ZA PRIJÍMACIE SKÚŠKY maximálne 60 bodov (30 bodov z matematiky, 30  bodov zo slovenského jazyka a literatúry)

 

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 nedostatočný nasledovne: 

 

2.a) Dva povinné predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho   vzťahu: počet bodov = 5. (4-x) . (4-x) , kde x je známka

 

2.b) Doplnkové predmety:

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho   vzťahu: počet bodov = 2. (4-x) . (4-x) , kde x je známka 

 

SOŠ obchodu a služieb určuje doplnkové predmety pre študijné odbory nasledovne:

 

Kód

Názov študijného

odboru

doplnkový predmet*

6362 M

kozmetička a vizážistka

chémia

6405 K

pracovník marketingu 

cudzí jazyk

6425 K

kaderník - vizážista

chémia

6444 K

čašník, servírka

chémia

6445 K

kuchár

chémia

6446 K

kozmetik

chémia

 

*V prípade, že niektorý predmet ZŠ nemala zaradený v 8. alebo v 9. ročníku, počíta sa 2x známka predmetu za ročník v ktorom ho ZŠ mala zaradený. Ak uchádzač nemá v 9. ročníku známky, ale má slovné hodnotenie, priemerný prospech bude započítavaný z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. Ak bude mať žiak na prihláške za niektorý hodnotený premet uvedené „absolvoval/ aktívne absolvoval“, nahradí sa hodnotenie z daného predmetu známkou z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

 

 1. TESTOVANIE 9

 

Uchádzačom budú pridelené body za celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka podľa úspešnosti nasledovne:

 

 

Percentá

 

Slovenský jazyk a literatúra – počet bodov

 

Matematika – počet bodov

100 % - 90 %

10

10

89,99 % - 75 %

8

8

74,99 % - 65 %

5

5

64,99 % - 50 %

3

3

 

 

V prípade, ak sa žiak nemohol z objektívnych dôvodov zúčastniť testovania žiakov deviateho ročníka, ktoré doloží dokladom najneskôr do termínu konania prijímacích skúšok, tak bodové hodnotenie sa určí podľa známok v 9. ročníku za 1. polrok predmetu slovenský jazyk a literatúra a matematika nasledovne:

 

Známka

Slovenský jazyk a literatúra – počet bodov

Matematika – počet bodov

1

10

10

2

8

8

3

5

5

 

 1. ĎALŠIE KRITÉRIÁ  

 

Vlastné kritérium školy

Ak žiak podal dve prihlášky na SOŠ obchodu a služieb v Trnave získava + 2 body.

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač v prijímacom konaní získať je 145. 

 

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené kritériá v nasledovnom poradí: 

a/ podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne

    prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho  

    zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, pri splnení zdravotných požiadaviek

    učebného odboru,

b/ dosiahol väčší počet bodov z určeného doplnkového predmetu školy, ak bude mať

    uchádzač z uvedeného predmetu v prihláške iba slovné hodnotenie (z dôvodu pandémie)

    bude sa zohľadňovať prospech v danom predmete z nižšieho ročníka,

c/ dosiahol lepší celkový priemer známok za prvý polrok 9. ročníku,

d/ uchádzač si podal na školu prihlášku na dva odbory.

 

Prijatý bude uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania, úspešne ukončil 9. ročník základnej školy a má zdravotne spôsobilý stav pre zvolený študijný odbor.

 

 

Podmienky prijatia uchádzačov do učebných a študijných odborov v systéme duálneho vzdelávania:

Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom konaní zostavené samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a zvlášť pre ostatných uchádzačov v zmysle § 67 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . 

 

 Študijné odbory – nadstavbové štúdium:

 

 

Kód

Názov učebného

odboru

Počet

žiakov

Dĺžka

štúdia

Forma štúdia

3659 L

stavebníctvo

 

2 roky

denná

6426 L

vlasová kozmetika

 

2 roky

denná

6421 L

spoločné stravovanie

 

2 roky

denná

6403 L

podnikanie v remeslách a službách

 

2 roky

denná

6403 L

podnikanie v remeslách a službách 

 

2 roky

externá

 

 

Podmienky prijatia:

 

 1. Úspešné ukončenie trojročného učebného odboru, doloženie kópie výučného listu k prihláške.
 1. Žiaci budú prijatí bez prijímacích pohovorov na základe celkového vyučovacieho priemeru a výchovno-vyučovacích výsledkov. 
 1. Záujemcovia o externú formu štúdia budú prijatí bez prijímacích pohovorov. 
 2. Vydanie rozhodnutia o prijatí je podmienené naplnením počtu uchádzačov minimálne v počte 17, z toho v každom odbore minimálne 10.

 

Všeobecné ustanovenia:

 

 1. Riaditeľka strednej školy 17. mája 2024 na základe výsledkov prijímacieho konania, zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy www.sosos-trnava.sk a na výveske školy.
 2. Riaditeľka strednej školy doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy EduPage alebo poštou. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia.
 3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 22. mája 2024 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium (príloha č. 2). Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium doručí  zákonný zástupca strednej škole elektronicky cez informačný systém základnej školy  EduPage, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na email: prihlaska@sosos-trnava.sk. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Ak zákonný zástupca písomne neoznámi škole, že do  školy žiak nastúpi, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v školskom roku 2023/2024 bude neplatné (v zmysle § 68 ods. 3 školského zákona) a miesto bude ponúknuté ďalším uchádzačom v poradí.
 4. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov, budú ponúknuté voľné miesta v iných odboroch štúdia,  v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.
 5. Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠ OaS v Trnave boli prerokované a schválené v Rade školy dňa .............. a na pedagogickej rade dňa ............

 

 

V prípade nepredvídaných zmien v súčasnej pandemickej a celospoločenskej situácii, ktoré by zasiahlo do organizácie prijímacieho konania si vyhradzujeme právo zmeny kritérií z dôvodu zachovania objektívnosti prijímacieho konania. Prípadné zmeny budú zverejnené a zdôvodnené na stránke školy. V prípade vzniknutých mimoriadnych situácií, ktoré nezohľadňujú kritériá, rozhoduje riaditeľka školy.

 

 

 

V Trnave  .....................                                                                   PaedDr. Darina Šulková

                                                                                                         riaditeľka  SOŠ OaS