Obsah

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

 

 

K r i t é r i á  

k prijímaciemu konaniu pre školský rok  2020/2021

 

 

V zmysle § 65 a § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje riaditeľka školy, po prerokovaní na pedagogickej  rade a rade školy, nasledovné kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 2020/2021.

 

Učebné odbory:

Kód

Názov uč. odboru

Počet žiakov

z toho

duálne vzdelávanie

Dĺžka štúdia

Forma štúdia

3355 H

stolár

9

4

3 roky

denná

3661 H

murár

6

6

3 roky

denná

3678 H

inštalatér

9

4

3 roky

denná

6444 H

čašník, servírka

9

4

3 roky

denná

6445 H

kuchár

9

2

3 roky

denná

6456 H

kaderník

12

2

3 roky

denná

2977 H

cukrár kuchár

14

4

4 roky

denná

 

Uchádzači, ktorí si podali prihlášku do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelania – do učebných odborov (v súlade s § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona, v súlade s § 65 ods. 4 školského zákona), budú  prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY.

 

Podmienky prijatia:

 

 1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a zdravotne spôsobilý stav pre zvolený učebný odbor.
 2. V prípade, že v niektorých učebných odboroch bude záujem prevyšovať plánovaný počet prijímaných žiakov, bude sa robiť výber uchádzačov zostavením poradovníka podľa pomocných kritérií.
 3. Neprijatým  žiakom na iných školách, ktorí sa prihlásia do nenaplnených učebných odborov

v našej škole, budú priebežne vydávané rozhodnutia o prijatí.   

 

Pomocné kritériá pre učebné odbory k prijímaciemu konaniu pre školský rok  2020/2021:

 

a) hodnotenie celkového prospechu na konci 8. ročníka ZŠ a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ b) dve prihlášky  na škole

 1. výsledky dosiahnuté na olympiádach a iných súťažiach
 2. hodnotenie správania na ZŠ

 

  

 

 

Pomocné kritériá pre učebné odbory (max. 70 bodov):

30 bodov         hodnotenie celkového prospechu na konci 8. ročníka ZŠ 

30 bodov         hodnotenie celkového prospechu v prvom polroku 9. ročníka ZŠ

5 bodov           dve prihlášky na škole

5 bodov max. výsledky dosiahnuté na olympiádach a iných súťažiach  Penalizácia:   -10 bodov             za zníženú známku zo správania na ZŠ

 

 

Hodnotenie celkového prospechu na konci 8. ročníka ZŠ  a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ*

 

Priemer známok

1,00-1,50

1,51-2,00

2,01-2,50

2,51-3,00

3,01-3,50

3,51-4,00

4,01-5

Počet získaných bodov

30

25

20

15

10

5

0

 

* Priemerný prospech na konci 8. ročníka ZŠ a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ sa bude počítať z týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (ak sa učil žiak dva cudzie jazyky, započíta sa prospech z jazyka, z ktorého dosiahol lepší prospech), dejepis, geografia, matematika, fyzika, chémia, prírodopis.

 

Študijné odbory:  

Kód

Názov uč. odboru

Počet žiakov

z toho

duálne vzdelávanie

Dĺžka štúdia

Forma štúdia

6362 M

kozmetička a vizážistka

20

-

4 roky

denná

6405 K

pracovník marketingu 

20

4

4 roky

denná

6425 K

kaderník - vizážista

12

2

4 roky

denná

6444 K

čašník, servírka

9

4

4 roky

denná

6445 K

kuchár

7

3

4 roky

denná

 

Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% (v súlade s § 65 ods. 5 školského zákona), budú  prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY.

 

Ostatní uchádzači absolvujú PRIJÍMACIU SKÚŠKU, ktorá sa uskutoční v termínoch:

Najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

Konajú sa v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020. 

 

Výber uchádzačov sa uskutoční na základe definovaného súčtu bodov:

 

 1. z výsledkov prijímacej skúšky z profilových predmetov SJL, MAT 

(maximálny počet bodov 60)

 1. za priemer známok z profilových predmetov SJL, MAT v druhom polroku 8. ročníka a prvom polroku 9. ročníka ZŠ (maximálny počet bodov 10)
 2. podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a zdravotne spôsobilý stav  pre zvolený študijný odbor
 3. v prípade, že v niektorých študijných odboroch bude záujem prevyšovať plánovaný počet prijímaných žiakov, bude sa robiť výber uchádzačov  zostavením poradovníka podľa pomocných kritérií.

 

Kritériá na výber uchádzačov (max. 70 bodov):

30 bodov         prijímacie skúšky test zo SJL

30 bodov         prijímacie skúšky test z MAT 

10 bodov           priemer známok z SJL a MAT v druhom polroku 8. ročníka a prvom polroku

9. ročníka ZŠ 

 

        Priemer známok SJL a MAT z 8. - 9. ročníka ZŠ

Priemer známok

1,00-2,00

2,01-3,00

3,01-3,49

3,50-4,00

4,01-4,50

Počet získaných bodov

5

4

3

2

1

 

Pomocné kritériá pre študijné odbory k prijímaciemu konaniu pre školský rok  2020/2021:

 

a) hodnotenie celkového prospechu na konci 8. ročníka ZŠ a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ b) dve prihlášky  na škole

 1. výsledky dosiahnuté na olympiádach a iných súťažiach
 2. hodnotenie správania na ZŠ

 

Pomocné kritériá pre študijné odbory (max. 70 bodov):

30 bodov         hodnotenie celkového prospechu na konci 8. ročníka ZŠ 

30 bodov         hodnotenie celkového prospechu v prvom polroku 9. ročníka ZŠ

5 bodov           dve prihlášky na škole

5 bodov max. výsledky dosiahnuté na olympiádach a iných súťažiach  Penalizácia:   -10 bodov             za zníženú známku zo správania na ZŠ

 

Hodnotenie celkového prospechu na konci 8. ročníka ZŠ  a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ*

 

Priemer známok

1,00-1,50

1,51-2,00

2,01-2,50

2,51-3,00

3,01-3,50

3,51-4,00

4,01-5

Počet získaných bodov

30

25

20

15

10

5

0

 

* Priemerný prospech na konci 8. ročníka ZŠ a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ sa bude počítať z týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (ak sa učil žiak dva cudzie jazyky, započíta sa prospech z jazyka, z ktorého dosiahol lepší prospech), dejepis, geografia, matematika, fyzika, chémia, prírodopis.

 

Minimálny počet získaných bodov potrebných pre prijatie do 1.ročníka je 40 bodov.

 

Podmienky prijatia uchádzačov do učebných a študijných odborov v systéme duálneho vzdelávania:

Podľa § 63 ods. 8) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Potvrdenie  vydáva vybranému uchádzačovi zamestnávateľ podľa § 17 ods. 2) 3) 4) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom konaní zostavené samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a zvlášť pre ostatných uchádzačov. Zamestnávatelia majú možnosť posledného výberu z uchádzačov prihlásených na duálne vzdelávanie na základe celkového bodového hodnotenia a osobného pohovoru. 

 

Študijné odbory – nadstavbové štúdium:

 

Kód

Názov št. odboru

Počet žiakov

Dĺžka štúdia

Forma štúdia

3659 L

stavebníctvo

10

2 roky

denná

6426 L

vlasová kozmetika

10

2 roky

denná

6421 L

spoločné stravovanie

10

2 roky

denná

6403 L

podnikanie v remeslách a službách

24

2 roky

denná

6403 L

podnikanie v remeslách a službách 

24

3 roky

externá

 

Podmienky prijatia:

 

 1. Úspešné ukončenie trojročného učebného odboru, doloženie kópie výučného listu k prihláške.

 

 1. Žiaci budú prijatí bez prijímacích pohovorov na základe celkového vyučovacieho priemeru a výchovno-vyučovacích výsledkov. 

 

 1. Záujemcovia o večernú formu štúdia budú prijatí bez prijímacích pohovorov. Vydanie rozhodnutia o prijatí je podmienené naplnením počtu uchádzačov minimálne v počte 24, z toho v každom odbore minimálne 12.

 

Prijímacie skúšky žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Úprava prijímacej skúšky pre žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami bude nasledovná:

 1. Žiak so špecifickou poruchou učenia bude mať predĺžený čas na vypracovanie úloh prijímacej skúšky v súlade so špecifickými vzdelávacími potrebami.
 2. Žiak s telesným postihnutím bude mať predĺžený čas na vypracovanie úloh prijímacej skúšky podľa druhu postihnutia.
 3. V prípade potreby dozor konajúci učiteľ môže žiakovi prečítať zadanie a presvedčiť sa, či pochopil otázku.
 4. Pri prijímacích skúškach je možné používať kompenzačné pomôcky ako sú: kalkulačka, matematické tabuľky a vzorce, pravidlá slovenského pravopisu.

Všeobecné ustanovenia:

 

 

< >Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov, budú ponúknuté voľné miesta v iných odboroch štúdia,  v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.  

 

< >V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor.  

 

< >Pri prijatí na štúdium sa prihliada na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania (potvrdené lekárom na prihláške).  

 

< >Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi – vyjadrenie z CPPPaP o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole. Takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP. Individuálna integrácia neznamená uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní. Integrovaný žiak sa posudzuje tak, ako ostatní žiaci.   

 

< >Riaditeľka školy bude rozhodovať o prijatí uchádzača na štúdium v zmysle § 67 a 68 zákona    č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po zohľadnení uvedených kritérií. 

 

 

< >Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

 

< >Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na SOŠ OaS sa uskutoční podľa dátumov zápisu, ktoré budú uvedené v rozhodnutí o prijatí žiaka na štúdium. Pre zlepšenie komunikácie medzi zákonným zástupcom a riaditeľkou školy je potrebné uviesť v prihláške na štúdium na strednej škole telefonický kontakt.  

 

< >Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca. Na zápis zákonný zástupca prinesie zápisný lístok vydaný ZŠ, rozhodnutie o prijatí a svoj preukaz totožnosti.  

 

< >Ak sa uchádzač v stanovenom termíne nezapíše (neodovzdá zápisný lístok) ani neospravedlní svoju neúčasť na zápise, bude to škola považovať za nezáujem študovať na SOŠ OaS v Trnave a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdiu je neplatné (§ 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli kritériám na prijatie.  

 

< >Neprijatým žiakom na iných školách, ktorí sa prihlásia do nenaplnených učebných odborov bude riaditeľka školy priebežne vydávať rozhodnutie o prijatí až do naplnenia plánovaného počtu žiakov v jednotlivých učebných odboroch.  

 

< >Kritéria pre prijímanie žiakov na SOŠ OaS v Trnave boli prerokované a schválené v pedagogickej rade dňa 22. 01. 2020 a v rade školy dňa 05. 03. 2020 a následne boli upravené na základe rozhodnutia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020.  

 

 

V Trnave  27. 03. 2020                                                                  

      PaedDr. Darina Šulková

                                                                                                          riaditeľka  SOŠ OaS

 

 

 

Poznámka:

Zmeny v kritériách s ohľadom na súčasnú situáciu budú uskutočnené na základe usmernenia a rozhodnutia MŠVVaŠ SR.

 

 

 

 

 

ZOBRAZIŤ DOKUMENTÁCIU K PRIJÍMACIEMU KONANIU