Obsah

Prijímacie konanie

Kritériá k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2018/2019

V zmysle § 64 a následne  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje riaditeľ školy, po prerokovaní na pedagogickej  rade školy, nasledovné kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 2017/2018.

 

UČEBNÉ ODBORY
Kód Názov uč.odboru Počet žiakov Dĺžka štúdia Forma štúdia
3661H murár 10 3 roky denná
3355H stolár 10 3 roky denná
3678H inštalatér 10 3 roky denná
6444H čašník-servírka 9 3 roky denná
6445H kuchár 10 3 roky denná
6456H kaderník 11 3 roky denná
2977H kuchár-cukrár 30 4 roky denná

 

Uchádzači, ktorí si podali prihlášku do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelania – do učebných odborov (v súlade s § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona, v súlade s § 65 ods. 3 školského zákona) budú  prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
 

 • podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a zdravotne spôsobilý stav pre zvolený učebný odbor,
 • v prípade, že v niektorých učebných odboroch bude záujem prevyšovať plánovaný počet prijímaných žiakov, bude sa robiť výber uchádzačov zostavením podľa pomocných kritérií,
 • neprijatým  žiakom na iných školách, ktorí sa prihlásia do nenaplnených učebných odborov v našej škole, budú priebežne vydávané rozhodnutia o prijatí


Pomocné kritériá k prijímaciemu konaniu pre školský rok  2018/2019:

 • hodnotenie celkového prospechu na konci 8. ročníka ZŠ a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ
 • výsledky testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ
 • hodnotenie správania na ZŠ
 • obidve prihlášky  na škole
 • výsledky dosiahnuté na olympiádach a iných súťažiach

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY
Kód Názov uč. odboru Počet žiakov Dĺžka štúdia Forma štúdia
6444 K čašník, servírka 9 4 roky denná
6445 K kuchár 10 4 roky denná
6362 M kozmetička a vizážistka 30 4 roky denná
6405 K pracovník marketingu 11 4 roky denná

 

Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% (v súlade s § 65 ods. 4 školského zákona) budú  prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Ostatní uchádzači absolvujú PRIJÍMACIU SKÚŠKU, ktorá sa uskutoční v termínoch:

1.kolo: 14.máj 2018 /pondelok/

             17.máj 2018 /štvrtok/
 

2.kolo: 19.jún 2018 / utorok/

O konaní 2.kola prijímacích skúšok rozhodne riaditeľ školy do 6.júna 2018.

Výber uchádzačov sa uskutoční na základe definovaného súčtu bodov z:

 • výsledkov prijímacej skúšky z profilových predmetov SJL, MAT (maximálny počet bodov 60)
 • za  známky  z profilových predmetov SJL, MAT v druhom polroku 8.ročníka a prvom polroku 9. ročníka ZŠ (maximálny počet bodov 10)
 • za úspešnosť v testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ (maximálny počet bodov 30)
 • podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a zdravotne spôsobilý stav pre zvolený študijný odbor
 • v prípade, že v niektorých študijných odboroch bude záujem prevyšovať plánovaný počet prijímaných žiakov, bude sa robiť výber uchádzačov  zostavením poradovníka podľa pomocných kritérií


Pomocné kritériá k prijímaciemu konaniu pre školský rok  2018/2019:

 • hodnotenie celkového prospechu na konci 8. ročníka ZŠ a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ
 • výsledky testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ
 • hodnotenie správania na ZŠ
 • obidve prihlášky  na škole
 • výsledky dosiahnuté na olympiádach a iných súťažiach

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY – NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
Kód Názov uč. odboru Počet žiakov Dĺžka štúdia Forma štúdia
3659 L stavebníctvo 10 2 roky denná
6426 L vlasová kozmetika 10 2 roky denná
6421 L spoločné stravovanie 10 2 roky denná
6403 L podnikanie v remeslách a službách 24 2 roky denná
6403 L podnikanie v remeslách a službách 24 3 roky externá

 

 • podmienkou prijatia je úspešné ukončenie trojročného učebného odboru
 • žiaci budú prijatí bez prijímacích pohovorov na základe celkového vyučovacieho priemeru a výchovno-vyučovacích výsledkov.
 • záujemcovia o večernú formu štúdia budú prijatí bez prijímacích pohovorov. Vydanie rozhodnutia o prijatí je podmienené naplnením počtu uchádzačov minimálne v počte 24, z toho v každom odbore minimálne 12.

Prijímacie skúšky žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Úprava prijímacej skúšky pre žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami bude nasledovná:

 • žiak so špecifickou poruchou učenia bude mať predĺžený čas na vypracovanie úloh prijímacej skúšky v súlade so špecifickými vzdelávacími potrebami
 • žiak s telesným postihnutím bude mať predĺžený čas na vypracovanie úloh prijímacej skúšky podľa druhu postihnutia
 • v prípade potreby dozor konajúci učiteľ môže žiakovi prečítať zadanie a presvedčiť sa,či pochopil otázku
 • pri prijímacích skúškach je možné používať kompenzačné pomôcky ako sú:kalkulačka,matematické tabuľky a vzorce,pravidlá slovenského pravopisu

 

V Trnave  21.2.2018

PaedDr.Darina Šulková
riaditeľka SOŠ OaS

ZOBRAZIŤ DOKUMENTÁCIU K PRIJÍMACIEMU KONANIU