Obsah

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

 

 

K r i t é r i á  

k prijímaciemu konaniu pre školský rok  2020/2021

 

 

V zmysle prílohy č. 2 Rozhodnutia MŠVVaŠ SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje riaditeľka školy, po prerokovaní na pedagogickej  rade a rade školy (per rollam), nasledovné kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 2020/2021.

 

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do  30. júna 2020. 

 

Plán výkonov na školský rok 2020/2021:

 

Učebné odbory:

Kód

Názov uč. odboru

Počet žiakov

z toho

duálne vzdelávanie

Dĺžka štúdia

Forma štúdia

3355 H

stolár

9

4

3 roky

denná

3661 H

murár

6

6

3 roky

denná

3678 H

inštalatér

9

4

3 roky

denná

6444 H

čašník, servírka

9

4

3 roky

denná

6445 H

kuchár

9

2

3 roky

denná

6456 H

kaderník

12

2

3 roky

denná

2977 H

cukrár kuchár

14

4

4 roky

denná

 

 

Uchádzači, ktorí si podali prihlášku do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelania – do učebných odborov (v súlade s § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona, v súlade s § 65 ods. 4 školského zákona), budú  prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. V prípade, že záujem vo zvolenom odbore bude prevyšovať počet žiakov stanovených v pláne výkonov, budú použité kritéria v zmysle bodov 1 – 3 vstupných údajov pre zostavenie poradia uchádzačov v učebných odboroch.

 

 

VSTUPNÉ ÚDAJE PRE ZOSTAVENIE PORADIA UCHÁDZAČOV v učebných odboroch

- vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu*, prípadne vysvedčenie žiaka, 

*pre zlepšenie komunikácie medzi zákonným zástupcom a riaditeľkou školy je potrebné uviesť v prihláške na štúdium na strednej škole emailový a telefonický kontakt.

 

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:  

 1. Dva povinné predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4-x) . (4-x) ,kde x je známka 

 

 1. Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2. (4-x) . (4-x) ,kde x je známka 

SOŠ obchodu a služieb určuje doplnkové predmety pre učebné odbory nasledovne:

 

Učebné odbory

doplnkový predmet*

3355  H

stolár

fyzika

3661 H

murár

fyzika

3678 H

inštalatér

fyzika

6444 H

čašník, servírka

chémia

6445 H

kuchár

chémia

6456 H

kaderník

chémia

2977 H

cukrár kuchár

chémia

*V prípade, že niektorý predmet ZŠ nemala zaradený v 8. alebo v 9. ročníku, počíta sa 2x známka predmetu za ročník v ktorom ho ZŠ mala zaradený. 

 

 1. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

 

 

 1. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

 

 1. Vlastné kritérium školy 

 

Ak žiak podal dve prihlášky na SOŠ obchodu a služieb v Trnave získava + 5 bodov.

 

 

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  c/ dosiahol väčší počet bodov z určeného doplnkového predmetu školy.

 

 

Študijné odbory:  

Kód

Názov uč. odboru

Počet žiakov

z toho

duálne vzdelávanie

Dĺžka štúdia

Forma štúdia

6362 M

kozmetička a vizážistka

20

-

4 roky

denná

6405 K

pracovník marketingu 

20

4

4 roky

denná

6425 K

kaderník - vizážista

12

2

4 roky

denná

6444 K

čašník, servírka

9

4

4 roky

denná

6445 K

kuchár

7

3

4 roky

denná

 

VSTUPNÉ ÚDAJE PRE ZOSTAVENIE PORADIA UCHÁDZAČOV v študijných odboroch

 • vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu*, prípadne vysvedčenie žiaka, 
 • diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

*pre zlepšenie komunikácie medzi zákonným zástupcom a riaditeľkou školy je potrebné uviesť v prihláške na štúdium na strednej škole emailový a telefonický kontakt.

 

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

 1. Dva povinné predmety: 

Slovenský jazyk a literatúra, Matematika

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4-x) . (4-x) ,kde x je známka

 

 1. Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2. (4-x) . (4-x) ,kde x je známka 

SOŠ obchodu a služieb určuje doplnkové predmety pre študijné odbory nasledovne:

Študijné odbory

doplnkový predmet *

6362 M

kozmetička a vizážistka

biológia, chémia 

6405 K

pracovník marketingu 

geografia, cudzí jazyk (ten, ktorý žiak absolvoval v 6. – 9. roč.)

6425 K

kaderník - vizážista

biológia, chémia

6444 K

čašník, servírka

chémia

6445 K

kuchár

chémia

*V prípade, že niektorý predmet ZŠ nemala zaradený v 8. alebo v 9. ročníku, počíta sa 2x známka predmetu za ročník v ktorom ho ZŠ mala zaradený.

 1. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

 

 1. ĎALŠIE KRITÉRIÁ  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu od 1 – do 100 bodov.   3.1 Predmetová olympiáda - ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

okresné kolo: max. 5 bodov, podľa umiestnenia 

(1. miesto = 5b; 2. miesto = 4b; 3. miesto = 3b; 4. miesto = 2b; 5. miesto = 1b)

 

krajské kolo: max. 10 bodov, podľa umiestnenia 

(1. miesto = 10b; 2. miesto = 8b; 3. miesto = 6b; 4. miesto = 4b; 5. miesto = 2b)

 

3.2 Umelecký výkon 

Hodnotenie      vo      výtvarných      súťažiach,      ak      sa      žiak      umiestnil      na     1.      mieste 

až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku – body sa pripočítavajú len uchádzačom v odboroch 6432 M kozmetička a vizážistka, 6405 K pracovník marketingu, 6425

K kaderník – vizážista

okresné kolo: max. 5 bodov, podľa umiestnenia 

(2. miesto = 5b; 2. miesto = 4b; 3. miesto = 3b; 4. miesto = 2b; 5. miesto = 1b)

 

krajské kolo: max. 10 bodov, podľa umiestnenia 

(1. miesto = 10b; 2. miesto = 8b; 3. miesto = 6b; 4. miesto = 4b; 5. miesto = 2b)

 

3.3 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia  

Ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste  v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o ktorý žiak prejavil záujem.  

max. 10 bodov, podľa umiestnenia 

(1. miesto = 10b; 2. miesto = 8b; 3. miesto = 6b; 4. miesto = 4b; 5. miesto = 2b)

 

3.4 Vlastné kritérium školy 

 

Ak žiak podal dve prihlášky na SOŠ obchodu a služieb v Trnave získava + 5 bodov.

 

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  c/ dosiahol väčší počet bodov z určených doplnkových predmetov školy.

 

Podmienky prijatia uchádzačov do učebných a študijných odborov v systéme duálneho vzdelávania:

Podľa § 63 ods. 8) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Potvrdenie  vydáva vybranému uchádzačovi zamestnávateľ podľa § 17 ods. 2) 3) 4) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom konaní zostavené samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a zvlášť pre ostatných uchádzačov. 

 

Študijné odbory – nadstavbové štúdium:

 

Kód

Názov št. odboru

Počet žiakov

Dĺžka štúdia

Forma štúdia

3659 L

stavebníctvo

10

2 roky

denná

6426 L

vlasová kozmetika

10

2 roky

denná

6421 L

spoločné stravovanie

10

2 roky

denná

6403 L

podnikanie v remeslách a službách

24

2 roky

denná

6403 L

podnikanie v remeslách a službách 

24

3 roky

externá

 

Podmienky prijatia:

 

 1. Úspešné ukončenie trojročného učebného odboru, doloženie kópie výučného listu k prihláške.

 

 1. Žiaci budú prijatí bez prijímacích pohovorov na základe celkového vyučovacieho priemeru a výchovno-vyučovacích výsledkov. 

 

 1. Záujemcovia o večernú formu štúdia budú prijatí bez prijímacích pohovorov. Vydanie rozhodnutia o prijatí je podmienené naplnením počtu uchádzačov minimálne v počte 24, z toho v každom odbore minimálne 12.

 

Všeobecné ustanovenia:

 

 1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
 2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr do 31. augusta 2020.
 3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.
 4. Riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov podľa bodu 2 a 3.
 5. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 6. Riaditeľka strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania, zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy www.sosos-trnava.sk, podľa výsledkov prijímacieho konania.
 7. Riaditeľka strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Do 5. júna 2020 zverejní riaditeľka školy počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy. 
 8. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený na  webovom sídle strednej školy www.sosos-trnava.sk v časti štúdium – prijímacie konanie.

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva na email: prihlaska@sosos-trnava.sk alebo poštou na adresu strednej školy: SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

 1. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov, budú ponúknuté voľné miesta v iných odboroch štúdia,  v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor.

 

 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). Ak má stredná škola určený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore (plán výkonov) najviac 15 žiakov, riaditeľ strednej školy môže so súhlasom zriaďovateľa v prijímacom konaní (v druhom kole) na nenaplnený počet miest prijať najviac o 3 žiakov viac.
 2. Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠ OaS v Trnave boli prerokované a schválené v pedagogickej rade dňa 04.05.2020 a v rade školy dňa 04.05.2020. Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočnili dištančne a hlasovania sa uskutočnili per rollam.

 

 

 

 

 

 

V Trnave  04.05.2020                                                                 PaedDr. Darina Šulková

                                                                                                          riaditeľka  SOŠ OaS

 

 

 

Poznámka:

Zmeny v kritériách s ohľadom na súčasnú situáciu budú uskutočnené na základe usmernenia a rozhodnutia MŠVVaŠ SR.

 

Dotazník 1.ročník

Prihláška k preukazu žiaka ISIC

Záväzné potvrdenie o nastúpení-nenastúpení na štúdium

Prihláška na nadstavbové maturitné štúdium

 

ZOBRAZIŤ DOKUMENTÁCIU K PRIJÍMACIEMU KONANIU