Obsah

Dotazník pre šk.rok 2021/2022 1.ročník      ISIC prihláška                

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

 

K R I T É R I Á  

k prijímaciemu konaniu pre školský rok  2021/2022

 

 

Prijímacie konanie pre štúdium v školskom roku 2021/2022 sa riadi zákonom č. 245/2008 Z.

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách, vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, zákonom č.61/2015Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rozhodnutím ministra číslo: 

2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.2021 a číslo:2021/10124:1-A1810 z 26.01.2021.

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, vyjadrení rady školy určila tieto kritériá pre prijatie na štúdium do prvého ročníka šk. roku 2021/2022:

 

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 17 citovaného zákona vybranému uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie a s ktorým má Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave v systéme duálneho vzdelávania a uchádzač toto potvrdenie priloží  k prihláške na štúdium.

 

 1. Termíny prijímacieho konania: 
  1. termín – 03. máj 2021     
  2. termín – 10. máj 2021 

 

Ak sa uchádzač z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, oznámi túto skutočnosť jeho zákonný zástupca najneskôr v deň konania skúšky do 8:00 hod. a priloží potvrdenie o dôvode neúčasti riaditeľovi školy. 

 

 1. MŠVVaŠ SR v súlade s § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. zverejnilo upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení  na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl  pre školský rok 2021/2022 nasledovne:

                                    

Učebné odbory:

 

Kód

Názov učebného  odboru

Počet  žiakov 

Z toho duálne vzdelávanie

Dĺžka  štúdia

Forma štúdia

2977 H

cukrár kuchár

17

2

4 roky

denná

3355 H

stolár

9

4

3 roky

denná

3678 H

inštalatér

12

4

3 roky

denná

6444 H

čašník, servírka

10

6

3 roky

denná

6445 H

kuchár

10

6

3 roky

denná

6456 H

kaderník

14

4

3 roky

denná

 

 

Uchádzači, ktorí si podali prihlášku do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelania – do učebných odborov (v súlade s § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona, v súlade s § 65 ods. 4 školského zákona), budú  prijatí BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. V prípade, že záujem vo zvolenom odbore bude prevyšovať počet žiakov stanovených v pláne výkonov, budú použité kritéria v zmysle bodov 1 – 3 vstupných údajov pre zostavenie poradia uchádzačov v učebných odboroch.

 

VSTUPNÉ ÚDAJE PRE ZOSTAVENIE PORADIA UCHÁDZAČOV v učebných odboroch

    vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu*, prípadne vysvedčenie žiaka. 

 

*pre zlepšenie komunikácie medzi zákonným zástupcom a riaditeľkou školy je potrebné uviesť v prihláške na štúdium na strednej škole emailový a telefonický kontakt.

 

1.a)  ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV   

        Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z           koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem          známky 5 – nedostatočný nasledovne:  

1.b)  Dva povinné predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika

        Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa            nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4-x) . (4-x), kde x je známka  1.c)  Doplnkové predmety:

        Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa          nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2. (4-x) . (4-x), kde x je známka SOŠ obchodu          a služieb určuje doplnkové predmety pre učebné odbory nasledovne:

 

Kód

Názov učebného  odboru

doplnkový

predmet*

2977 H

cukrár kuchár

chémia

3355 H

stolár

fyzika

3678 H

inštalatér

fyzika

6444 H

čašník, servírka

chémia

6445 H

kuchár

chémia

6456 H

kaderník

chémia

 

 

*V prípade, že niektorý predmet ZŠ nemala zaradený v 8. alebo v 9. ročníku, počíta sa 2x známka predmetu za ročník v ktorom ho ZŠ mala zaradený. 

 

2. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ Vlastné kritérium školy  

Ak žiak podal dve prihlášky na SOŠ obchodu a služieb v Trnave získava + 2 body.

 

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené kritériá v nasledovnom poradí: a/ podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)        a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne      prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho        zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, pri splnení zdravotných požiadaviek      učebného odboru

b/ dosiahol väčší počet bodov z určeného doplnkového predmetu školy, ak bude mať      uchádzač z uvedeného predmetu v prihláške iba slovné hodnotenie (z dôvodu pandémie)      bude sa zohľadňovať prospech v danom predmete z nižšieho ročníka.

 

     4. Prijatý bude uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania, úspešne ukončil 9. ročník základnej školy a má zdravotne spôsobilý stav pre zvolený učebný odbor.

 

Študijné odbory:  

 

Kód

Názov učebného  odboru

Počet  žiakov 

Z toho duálne vzdelávanie

Dĺžka  štúdia

Forma štúdia

6362 M

kozmetička a vizážistka

19

0

4 roky

denná

6405 K

pracovník marketingu 

19

10

4 roky

denná

6425 K

kaderník - vizážista

10

4

4 roky

denná

6444 K

čašník, servírka

10

5

4 roky

denná

6445 K

kuchár

10

5

4 roky

denná

6446 K

kozmetik

12

4

4 roky

denná

 

 

VSTUPNÉ ÚDAJE PRE ZOSTAVENIE PORADIA UCHÁDZAČOV v študijných odboroch

 • vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu*, prípadne vysvedčenie žiaka, 
 • diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

 

*pre zlepšenie komunikácie medzi zákonným zástupcom a riaditeľkou školy je potrebné uviesť v prihláške na štúdium na strednej škole emailový a telefonický kontakt.

 

 

Uchádzači vytvoria poradie v jednotlivých odboroch, podľa počtu bodov, ktoré budú pridelené nasledovne : 

1. body za PRIJÍMACIE SKÚŠKY maximálne 60 bodov (30 bodov z matematiky, 30 bodov zo slovenského jazyka a literatúry) 

2.a) ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV   

       Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z         koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem         známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

2.b) Dva povinné predmety:  

       Slovenský jazyk a literatúra, Matematika

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho            vzťahu: počet bodov = 5. (4-x) . (4-x) , kde x je známka  2.c) Doplnkové predmety:

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho           vzťahu: počet bodov = 2. (4-x) . (4-x) , kde x je známka SOŠ obchodu a služieb určuje         doplnkové predmety pre študijné odbory nasledovne:

 

Kód

Názov študijného  odboru

doplnkový predmet*

6362 M

kozmetička a vizážistka

biológia, chémia

6405 K

pracovník marketingu 

geografia, cudzí jazyk

6425 K

kaderník - vizážista

biológia, chémia

6444 K

čašník, servírka

chémia

6445 K

kuchár

chémia

6446 K

kozmetik

biológia, chémia

 

*V prípade, že niektorý predmet ZŠ nemala zaradený v 8. alebo v 9. ročníku, počíta sa 2x známka predmetu za ročník v ktorom ho ZŠ mala zaradený. 

 

 1. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

 

 

 1. ĎALŠIE KRITÉRIÁ   

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu od 1 – do 100 bodov.  

 1. Predmetová olympiáda - ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom alebo          krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ,          RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde          a Pytagoriáde.

  okresné kolo: max. 5 bodov, podľa umiestnenia 

 1. miesto = 5b; 2. miesto = 4b; 3. miesto = 3b; 4. miesto = 2b; 5. miesto = 1b)    krajské kolo: max. 10 bodov, podľa umiestnenia 

  (1. miesto = 10b; 2. miesto = 8b; 3. miesto = 6b; 4. miesto = 4b; 5. miesto = 2b)

 

 1. Umelecký výkon  

       Hodnotenie vo výtvarných súťažiach, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom          alebo krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku – body sa pripočítavajú len uchádzačom v odboroch 

        6362 M kozmetička a vizážistka, 6405 K pracovník marketingu, 6425 K kaderník – vizážista, 

        6446 K kozmetik  okresné kolo: max. 5 bodov, podľa umiestnenia 

 1. miesto = 5b; 2. miesto = 4b; 3. miesto = 3b; 4. miesto = 2b; 5. miesto = 1b)   krajské kolo: max. 10 bodov, podľa umiestnenia   (1. miesto = 10b; 2. miesto = 8b; 3. miesto = 6b; 4. miesto = 4b; 5. miesto = 2b)

 

4.c) Celonárodné a medzinárodné umiestnenia  

       Ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste  v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o ktorý žiak prejavil         záujem.  

 max. 10 bodov, podľa umiestnenia 

 (1. miesto = 10b; 2. miesto = 8b; 3. miesto = 6b; 4. miesto = 4b; 5. miesto = 2b)

 

4.d) Vlastné kritérium školy   

       Ak žiak podal dve prihlášky na SOŠ obchodu a služieb v Trnave získava + 2 body.

 

5. Za znížené známky zo správania v 8. ročníku (II. polrok). a 9. ročníku (I. polrok) : za známku 2 mínus 5 bodov, za známku 3 mínus 10 bodov, za známku 4 mínus 15 bodov

 

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené kritériá v nasledovnom poradí:  a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý      uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú      pracovnú schopnosť, pri splnení zdravotných požiadaviek študijného odboru,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  c/ dosiahol väčší počet bodov z určených doplnkových predmetov školy.

 

 6.   Prijatý bude uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania, úspešne ukončil 9. ročník základnej školy a má zdravotne spôsobilý stav pre zvolený študijný odbor.

 

 

Podmienky prijatia uchádzačov do učebných a študijných odborov v systéme duálneho vzdelávania:

Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom konaní zostavené samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a zvlášť pre ostatných uchádzačov. 

 

 

 

 

 

Študijné odbory – nadstavbové štúdium:

 

 

Kód

Názov učebného  odboru

Počet  žiakov 

Dĺžka  štúdia

Forma štúdia

3659 L

stavebníctvo

12

2 roky

denná

6426 L

vlasová kozmetika

12

2 roky

denná

6421 L

spoločné stravovanie

12

2 roky

denná

6403 L

podnikanie v remeslách a službách

12

2 roky

denná

6403 L

podnikanie v remeslách a službách 

17

2 roky

externá

 

 

Podmienky prijatia:

 

 1. Úspešné ukončenie trojročného učebného odboru, doloženie kópie výučného listu k prihláške.
 2. Žiaci budú prijatí bez prijímacích pohovorov na základe celkového vyučovacieho priemeru a výchovno-vyučovacích výsledkov. 
 3. Záujemcovia o externú formu štúdia budú prijatí bez prijímacích pohovorov. 
 4. Vydanie rozhodnutia o prijatí je podmienené naplnením počtu uchádzačov minimálne v počte 17, z toho v každom odbore minimálne 12.

   

Všeobecné ustanovenia:

 

 1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
 2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr do 31. augusta 2021.
 3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2021.
 4. Riaditeľka strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov podľa bodu 2 a 3.
 5. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 6. Riaditeľka strednej školy do 20. mája 2021 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania, zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy www.sosos-trnava.sk, podľa výsledkov prijímacieho konania.
 7. Riaditeľka strednej školy najneskôr do 20.mája 2021 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
 8. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. mája 2021 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený na  webovom sídle strednej školy www.sosos-trnava.sk v časti štúdium – prijímacie konanie.

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí   strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva na email: prihlaska@sosos-trnava.sk alebo poštou na adresu strednej školy: SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava. Rozhodujúci 

  je dátum doručenia strednej škole.

 1. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov, budú ponúknuté voľné miesta v iných odboroch štúdia,  v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.

V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor.

 1. Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠ OaS v Trnave boli prerokované a schválené v Rade školy dňa 19.02.2021 a v pedagogickej rade dňa 22.02.2021. Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočnili dištančne a hlasovania sa uskutočnili per rollam.

 

V prípade nepredvídaných zmien v súčasnej pandemickej a celospoločenskej situácie, ktoré by zasiahlo do organizácie prijímacieho konania si vyhradzujeme právo zmeny kritérií z dôvodu zachovania objektívnosti prijímacieho konania. Prípadné zmeny budú zverejnené a zdôvodnené na stránke školy. V prípade vzniknutých mimoriadnych situácií, ktoré nezohľadňujú kritériá, rozhoduje riaditeľ školy.

 

 

V Trnave  26.02.2021                                                                   PaedDr. Darina Šulková                                                                                                          riaditeľka  SOŠ OaS