Obsah

Holiday Inn Trnava     Lindner     Elektric s.r.o     Reštaurácia Pod Župou    Hotel London   

Komplet Slovakia s.r.o.     Miriam Gašparíková-Kaderníctvo Liana

 

Systém duálneho vzdelávania 

Podľa §10 ods. 3) Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe: 

a) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a 

b) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka alebo zamestnávateľom a 

plnoletým žiakom, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek. 

V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať nasledovné odbory: 

Žiaci sa budú môcť v týchto odboroch vzdelávať pre nasledovných zamestnávateľov: 

Učebný odbor

Počet žiakov

Zamestnávateľ

2977 H cukrár kuchár

1

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

6444 H čašník, servírka

1

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava SMS TTSK s.r.o.

2

6445 H kuchár

1

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava SMS TTSK s.r.o.

2

6456 H kaderník

1

Anna Maria Galica-Lančarič-GLAMOUR, 920 52 Siladice

Frisör Klier, s.r.o., OC Galéria Tecso, kaderníctvo Klier, Veterná 40, 917 01 Trnava

2

3355 H stolár

4

Lindner Mobilier, s.r.o., Madunice

3661 H murár

2

KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o.

3678 H inštalatér

1

ELEKTRIC s.r.o.

3678 H inštalatér

2

KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o.

 Študijný odbor

Počet žiakov

Zamestnávateľ

6405 K pracovník marketingu

1

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava Hotel London, Kapitulská 5, 917 01 Trnava

2

6444 K čašník, servírka

1

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava Hotel London, Kapitulská 5, 917 01 Trnava

2

6445 K kuchár

1

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava Hotel London, Kapitulská 5, 917 01 Trnava

2

6425 K kaderník - vizážista

1

Anna Maria Galica-Lančarič-GLAMOUR, 920 52 Siladice

Miriam Gašparíková, Kaderníctvo Liana, Paulínska 20, 917 01 Trnava

Frisör Klier, s.r.o., OC Galéria Tecso, kaderníctvo Klier, Veterná 40, 917 01 Trnava

2

2

 

Uchádzači o duálne vzdelávanie kontaktujú prostredníctvom svojho zákonného zástupcu konkrétneho zamestnávateľa, ktorý im vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie na strednú školu.