Obsah

Holiday Inn Trnava     Lindner     Elektric s.r.o    Centrum podporných služieb    Hotel London   

Komplet Slovakia s.r.o.     Miriam Gašparíková-Kaderníctvo Liana   Anna Maria Galica-Lančarič – GLAMOUR 

Potvrdenie o odbornom vzdelávaní 

 

Systém duálneho vzdelávania 

Podľa §10 ods. 3) Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe: 

a) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a 

b) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka alebo zamestnávateľom a 

plnoletým žiakom, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek. 

 

BENEFITY ŽIAKOV V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA:


Podstata systému duálneho vzdelávania = PRÍPRAVA NA POVOLANIE V REÁLNYCH VÝROBNÝCH PODMIENKACH U ZAMESTNÁVATEĽA
• prístup k najnovším technológiám, zariadeniam a materiálom
• istota práce po absolvovaní strednej školy
• podnikové štipendium (podľa rozhodnutia zamestnávateľa), odmena za produktívnu   prácu (povinné plnenie zamestnávateľa vo vyšších ročníkoch)
• stravovanie v čase praktického vyučovania
• prístup k firemným benefitom pre zamestnancov už počas strednej školy
• získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia
• vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce

 

PODPORA TTSK


Župný balík :
Župné duálne štipendium 50,- Eur mesačne (zdaniteľný príjem žiaka) počas celých 10 mesiacov prvého ročníka
Duálna Bus-karta (bezplatná prímestská doprava počas školského roka s platnosťou počas celého štúdia)
Bývaj s Duálom – úhrada ubytovania na internáte 

 

V školskom roku 2021/2022 budeme otvárať nasledovné odbory:

Učebné odbory

Počet žiakov

z toho SDV

3355 H stolár

9

 4 

3678 H inštalatér

12

4

2977 H cukrár kuchár

17

2

6444 H čašník, servírka

10

6

6445 H kuchár

10

6

6456 H kaderník

14

4

Študijné odbory

Počet žiakov

z toho SDV

6362 M kozmetička a vizážistka

19

-

6405 K pracovník marketingu

19

10

6425 K kaderník - vizážista

10

4

6444 K čašník servírka

10

5

6445 K kuchár

10

5

6446 K kozmetik

12

4

SPOLU

152

54

 

Poznámka: SDV – systém duálneho vzdelávania

Zmluvné pracoviská školy pre systém duálneho vzdelávania:

 

Učebný odbor Zamestnávateľ
3355 H stolár Lindner Mobilier, s.r.o.,  Madunice

3661 H murár

3678 H inštalatér

ELEKTRIC s.r.o.,

KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o.
6444 H čašník, servírka

Hotel Holiday Inn, Trnava

Lond & park, s.r.o., Trnava
6445 H kuchár

Hotel Holiday Inn, Trnava

Centrum podporných služieb, Trnava

Lond & park, s.r.o., Trnava
6456 H kaderník Anna Maria Galica-Lančarič – GLAMOUR
   

                                                                            

 Študijný odbor Zamestnávateľ
6405 K pracovník marketingu

Hotel Holiday Inn, Trnava

Lond & park, s.r.o., Trnava
6425 K kaderník-vizážista Anna Maria Galica-Lančarič - GLAMOUR
6444 K čašník, servírka

Hotel Holiday Inn, Trnava

Lond & park, s.r.o., Trnava
6445 K kuchár

Hotel Holiday Inn, Trnava

Lond & park, s.r.o., Trnava
6446 K kozmetik Anna Maria Galica-Lančarič - GLAMOUR

 

Uchádzači o duálne vzdelávanie kontaktujú prostredníctvom svojho zákonného zástupcu konkrétneho zamestnávateľa, ktorý im vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie na strednú školu.