Obsah

Holiday Inn Trnava

 

Systém duálneho vzdelávania

Podľa §10 ods. 3) Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe:

a) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a

b) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka alebo zamestnávateľom a plnoletým žiakom, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek.

 

V školskom roku 2019/2020 budeme otvárať nasledovné odbory:

Učebné odbory

Počet žiakov

z toho SDV

3355 H stolár

9

 - 

3661 H murár

9

-

3678 H inštalatér

9

-

2977 H cukrár kuchár

17

2

6444 H čašník, servírka

9

2

6445 H kuchár

9

2

6456 H kaderník

9

-

Študijné odbory

Počet žiakov

z toho SDV

6362 M kozmetička a vizážistka

17

-

6405 K pracovník marketingu

17

2

6425 K kaderník - vizážista

9

-

6444 K čašník servírka

11

1

6445 K kuchár

11

1

SPOLU

136

10

 

Poznámka: SDV – systém duálneho vzdelávania

Žiaci sa budú môcť v týchto odboroch vzdelávať pre nasledovných zamestnávateľov:

Učebný odbor

Počet žiakov

Zamestnávateľ

2977 H cukrár kuchár

2

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

6444 H čašník, servírka

2

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

6445 H kuchár

2

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

 Študijný odbor

Počet žiakov

Zamestnávateľ

6405 K pracovník marketingu

2

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

6444 K čašník, servírka

1

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

6445 K kuchár

1

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

 

 

Uchádzači o duálne vzdelávanie kontaktujú prostredníctvom svojho zákonného zástupcu konkrétneho zamestnávateľa, ktorý im vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie na strednú školu.