Obsah

Holiday In Trnava    Lindner Mobilier    Elektric s.r.o.      Hotel London     Róbert Gašparík-Reštaurácia pod župou    Súkromná základná škola Besst    Palace Art Hotel Pezinok    Komplet Slovakia s.r.o.    Miriam Gašparíková-Kaderníctvo Liana    GlamouGlamour    Mein Bau s.r.o. 

 

Potvrdenie o odbornom vzdelávaní  

 

SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

 

Podľa §10 ods. 3) Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe: 

 

  1. zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a 
  2. b) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka alebo zamestnávateľom a plnoletým žiakom, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek 

 

BENEFITY ŽIAKOV V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA:


Podstata systému duálneho vzdelávania = PRÍPRAVA NA POVOLANIE V REÁLNYCH VÝROBNÝCH PODMIENKACH U ZAMESTNÁVATEĽA
• prístup k najnovším technológiám, zariadeniam a materiálom
• istota práce po absolvovaní strednej školy
• podnikové štipendium (podľa rozhodnutia zamestnávateľa), odmena za produktívnu prácu (povinné plnenie zamestnávateľa vo vyšších ročníkoch)
• stravovanie v čase praktického vyučovania
• prístup k firemným benefitom pre zamestnancov už počas strednej školy
• získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia
• vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce

 

PODPORA TTSK


Župný balík :
Župné duálne štipendium 50,- Eur mesačne (zdaniteľný príjem žiaka) počas celých 10 mesiacov prvého ročníka
Duálna Bus-karta (bezplatná prímestská doprava počas školského roka s platnosťou počas celého štúdia)
Bývaj s Duálom – úhrada ubytovania na internáte 

 

 

 

Poznámka: SDV – systém duálneho vzdelávania

Žiaci sa budú môcť v týchto odboroch vzdelávať pre nasledovných zamestnávateľov:

Učebný odbor

Zamestnávateľ

3355 H stolár

Lindner Mobilier, s.r.o.,  Madunice

3661 H murár

Mein Bau s.r.o.

3678 H inštalatér

ELEKTRIC s.r.o.,

KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o.

6444 H čašník, servírka

Hotel Holiday Inn, Trnava

Lond & park, s.r.o., Trnava

6445 H kuchár

Hotel Holiday Inn, Trnava

Lond & park, s.r.o., Trnava

Palace Art Hotel, Pezinok

Súkromná základná škola BESST

Róbert Gašparík s.r.o

6456 H kaderník

Anna Maria Galica-Lančarič – GLAMOUR

 

 

 

 

 

Študijný odbor

Zamestnávateľ

6405 K pracovník marketingu

Hotel Holiday Inn, Trnava

Lond & park, s.r.o., Trnava

6425 K kaderník-vizážista

Anna Maria Galica-Lančarič - GLAMOUR

6444 K čašník, servírka

Hotel Holiday Inn, Trnava

Lond & park, s.r.o., Trnava

6445 K kuchár

Hotel Holiday Inn, Trnava

Lond & park, s.r.o., Trnava

Palace Art Hotel, Pezinok

6446 K kozmetik

Anna Maria Galica-Lančarič - GLAMOUR

 

 

 

 

Podmienky prijatia uchádzačov do učebných a študijných odborov v systéme duálneho vzdelávania

 

Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom konaní zostavené samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a zvlášť pre ostatných uchádzačov v zmysle § 67 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zákonný zástupca pripojí k prihláške potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Potvrdenie  vydáva vybranému uchádzačovi zamestnávateľ podľa § 17 ods. 2) 3) 4) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak zamestnávateľ nevydá potvrdenie pred prijímacím konaním, výber uchádzačov prebehne po prijatí na štúdium.

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

  • Splnenia kritérií pre bežné štúdium
  • Osobného pohovoru