Obsah

Holiday Inn Trnava     Lindner     Elektric s.r.o     Reštaurácia Pod Župou    Hotel London   

Komplet Slovakia s.r.o.     Miriam Gašparíková-Kaderníctvo Liana   Anna Maria Galica-Lančarič – GLAMOUR 

 

Systém duálneho vzdelávania 

Podľa §10 ods. 3) Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe: 

a) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a 

b) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka alebo zamestnávateľom a 

plnoletým žiakom, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek. 

 

V školskom roku 2021/2022 budeme otvárať nasledovné odbory:

Učebné odbory

Počet žiakov

z toho SDV

3355 H stolár

9

 4 

3678 H inštalatér

12

4

2977 H cukrár kuchár

17

2

6444 H čašník, servírka

10

6

6445 H kuchár

10

6

6456 H kaderník

14

4

Študijné odbory

Počet žiakov

z toho SDV

6362 M kozmetička a vizážistka

19

-

6405 K pracovník marketingu

19

10

6425 K kaderník - vizážista

10

4

6444 K čašník servírka

10

5

6445 K kuchár

10

5

6446 K kozmetik

12

4

SPOLU

152

54

 

Poznámka: SDV – systém duálneho vzdelávania

Žiaci sa budú môcť v týchto odboroch vzdelávať pre nasledovných zamestnávateľov:

Učebný odbor

Zamestnávateľ

2977 H cukrár kuchár

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

3355 H stolár

Lindner Mobilier, s.r.o., Madunice

3678 H inštalatér

KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o.

ELEKTRIC s.r.o.

6444 H čašník, servírka

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

SMS TTSK s.r.o. – prevádzka Reštaurácia pod župou, Trnava

6445 H kuchár

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

 

 

SMS TTSK s.r.o. – prevádzka Reštaurácia pod župou, Trnava

6456 H kaderník

Anna Maria Galica-Lančarič-GLAMOUR, 920 52 Siladice

Frisör Klier, s.r.o., OC Galéria Tecso, kaderníctvo Klier, Veterná 40, 917 01 Trnava

 

 

Študijný odbor

Zamestnávateľ

6405 K pracovník marketingu

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

Hotel London, Kapitulská 5, 917 01 Trnava

6444 K čašník, servírka

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

Hotel London, Kapitulská 5, 917 01 Trnava

6445 K kuchár

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

Hotel London, Kapitulská 5, 917 01 Trnava

6425 K kaderník - vizážista

Anna Maria Galica-Lančarič-GLAMOUR, 920 52 Siladice

Frisör Klier, s.r.o., OC Galéria Tecso, kaderníctvo Klier, Veterná 40, 917 01 Trnava

Miriam Gašparíková, Kaderníctvo Liana, Paulínska 20, 917 01 Trnava

6446 K kozmetik

Anna Maria Galica-Lančarič-GLAMOUR, 920 52 Siladice

Frisör Klier, s.r.o., OC Galéria Tecso, kaderníctvo Klier, Veterná 40, 917 01 Trnava

 

 

Uchádzači o duálne vzdelávanie kontaktujú prostredníctvom svojho zákonného zástupcu konkrétneho zamestnávateľa, ktorý im vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie na strednú školu.