Obsah

Aktuálne výzvy v oblasti prevencie
Prevencia musí byť realizovaná na profesionálnej úrovni. 
Je nevyhnutné, aby sa koordinátori aktívne zúčastňovali na vzdelávacích aktivitách a zaujímali sa o nové informácie. Koordinátor prevencie musí byť oboznámený so záväznými právnymi predpismi v oblasti prevencie, vzdelávať sa v oblasti prevencie závislostí a ďalších sociálnopatologických javov, personálnej oblasti a psychohygieny a mať vedomosti o tvorbe preventívnych strategických plánov a projektového riadenia. Ponuka vzdelávacích aktivít na tému prevencie problémového správania žiakov je skutočne široká. 
Prevencia sa musí zameriavať na problémy, ktoré aktuálne ohrozujú žiakov. 
Treba realizovať monitoring nevhodného a problémového správania.
Pri plánovaní preventívnych aktivít netreba nezabúdať na prevenciu drogových závislostí. 
V minulosti sa práve tejto oblasti venovala najväčšia pozornosť. Napriek tejto skutočnosti je alarmujúce, že počet detí a mládeže konzumujúcich drogy narastá a znižuje sa veková hranica experimentovania s drogami. Je vhodné vyhlasovať v škole aktivity ku Svetovému dňu nefajčenia (31. 5.), Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami (26. 6.), Európskemu týždňu boja proti drogám (46. týždeň) a pod. Vyvstáva požiadavka na intenzívnu sociálno-výchovnú prácu so žiakmi, u ktorých sa objavilo užívanie legálnych či nelegálnych drog, pretože na vytvorenie závislosti treba určitý čas. Je teda šanca predísť rozvinutiu drogovej závislosti.
Plán preventívnych aktivít musí byť vypracovaný podrobne a adresne. 
Z jednorazových aktivít dominujú besedy s odborníkmi a odborné prednášky. Je vhodné zaradiť prevenciu sociálnopatologických javov do jednotlivých vyučovacích predmetov. Prednášky ak sa spoja s diskusiou na daný problém, môžu byť doplnkom prevenčnej práce. Značne rozšírené sú aj letáky, súťaže a kvízy, televízne či rozhlasové relácie. Pozitívne možno hodnotiť jednorazové aktivity, ako sú exkurzie do koncentračného tábora, exkurzie do reedukačného centra a i. K účinnej a efektívnej primárnej prevencii patria kontinuálne a komplexné programy, interaktívne programy, predovšetkým programy pomáhajúce žiakom čeliť sociálnemu tlaku, zamerané na skvalitnenie komunikácie, nenásilné zvládanie konfliktov, odmietanie návykových látok, zvyšovanie zdravého sebavedomia, zvládanie úzkosti a stresu. Je dôležité realizovať rôzne kooperatívne aktivity.
Škola v rámci prevencie a riešenia problémového správania, spolupracuje s viacerými odborníkmi, inštitúciami a pod. Ide o predovšetkým o Policajný zbor SR, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, špeciálne výchovné zariadenia, mestské či obecné polície a i. Škola dostáva rôzne ponuky na preventívne aktivity či dlhodobejšie programy. Je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť ich odbornej garancii a vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj vyslovene škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na žiakov.


Viktimačná prevencia
Nezabúdať na prevenciu viktimácie, čiže špecificky orientovanej prevencie, ktorej cieľom je, aby sa človek nestal obeťou trestného činu. Z viktimologického hľadiska považujeme deti a mládež za obzvlášť zraniteľnú skupinu osôb. Prevencia viktimácie zahŕňa prípravu ľudí, vrátane detí a mládeže, na osvojenie si a uplatňovanie opatrení, ktorými môžu znížiť riziko svojho ohrozenia kriminalitou. V oblasti prevencie viktimizácie môžeme uviesť besedy na škole, ktoré sú zamerané na zvyšovanie obozretnosti v oblasti ponúk práce v zahraničí v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi, napr. upozorňovať na techniky získavania dievčat na prácu v zahraničí a nutnosti dodržiavať niektoré zásady: vycestovať až po získaní pracovného povolenia, zapamätať si číslo slovenskej ambasády, nikomu neodovzdať svoj pas a pod. Žiakov treba informovať o rizikách zneužívania na trhu práce, najmä pri letných brigádach, naučiť ich ako rozlíšiť ponuky práce, ktoré môžu skrývať nebezpečenstvo, na čo sa treba pýtať pri sprostredkovaní práce a i.
Nové riziká prinášajúce moderné technológie
Intenzívnu pozornosť v škole venojeme novým rizikám, ktoré prinášajú moderné technológie a ohrozujú žiakov stredných škôl: zneužívanie mobilných telefónov, internetu, kyberšikanovanie, kybrestalking, kybergrooming a pod. Stalking (lov, prenasledovanie) je termín, ktorý označuje opakované, dlhodobé, systematické a stupňované prenasledovanie, ktoré môže mať rôznu formu a intenzitu. O kyberstalkingu hovoríme, keď útočník využíva IKT (prostredníctvom chatu, sociálnych sietí a pod. vyvoláva u obeti pocit strachu). Stalkerom sa najčastejšie stáva bývalý partner, ďalej to môže byť sexuálny útočník (charakteristické je pre neho sexuálne agresívne správanie), uctievač (prenasleduje osobu, ktorá ho zaujala a túži po vzťahu s ňou), neobratný nápadník, ublížený prenasledovateľ či kyberstalker. Kybergrooming predstavuje užívateľa internetu, ktoré vyvolá v obeti falošnú dôveru a presvedčí ju, aby sa osobne stretli. Motívom takého správania je sexuálne zneužitie, fyzické násilie alebo zneužitie obete na pornografiu či prostitúciu.
Závažným problémom súčasnosti sú technologické závislosti, ktoré vznikajú ich nadmerným používaním alebo samotným obsahom, ktoré moderné technické prostriedky a technológie sprostredkúvajú. Využívanie internetu, sociálnych sietí a mobilov môže u predisponovaných osôb spôsobiť závislosť. V literatúre sa začína objavovať termín netoholizmus, ako výraz pre závislosť od internetu. Nebezpečenstvom je aj skutočnosť, že deti a mládež nepremyslene zverejňujú informácie o sebe a svojej rodine, ktoré možno zneužiť. Ďalším druhom rizikového správania je sexting, ktorého možné negatívne dôsledky si mladí ľudia neuvedomujú. Sexting je elektronické rozposielanie textových správ, vlastných fotografií či vlastného videa so sexuálnym obsahom. Najčastejšie ide o rozposielanie erotických fotiek či videa medzi partnermi.
V oblasti prevencie rizík, ktoré vyplývajú z používania moderných technológií u žiakov stredných škôl treba žiakov informovať veku primeranou formou o rizikách vyplývajúcich z používania moderných technológiím -preventívne akcie na danú tému, napr. pri príležitosti Dňa bezpečného internetu. 
Treba žiakov naučiť chrániť si svoju identitu (napr. pri vytváraní profilu, zverejňovaní fotiek a osobných údajov) a zdôrazňovať nebezpečenstvo osobných stretnutí s kontaktmi z internetu, dodržiavať zásadu nepokračovať v komunikácii so sexuálnym podtextom.
Spolupráca rodiny a školy v oblasti sociálnopatologických javov
Kľúčový význam v prevencii má rodina žiaka. Významnou požiadavkou sa preto stáva zlepšenie spolupráce a prepojenosti školy a rodiny v oblasti prevencie sociálnopatologických javov. Škola uskutočňuje stretnutia rodičov s odborníkmi, kde sa v rámci triednych schôdzok poskytnú informácie o problematike porúch správania a sociálnopatologických javov a tiež o riešení problémov s nimi súvisiacich. Existujú rôzne predstavy – často značne rozdielne – učiteľov a rodičov v deľbe právomocí a zodpovednosti za výchovu žiaka. Prekážky relevantnej spolupráce existujú tak na strane rodičov, ako aj učiteľov. Zodpovednosť za edukáciu dieťaťa majú učitelia i rodičia a bez vzájomnej spolupráce si len ťažko možno predstaviť maximálne pozitívny efekt, ktorý možno edukáciou získať.
Medzi aktivity, ktoré podporujú spoluprácu rodičov a učiteľov možno zaradiť informačné letáky a brožúrky, deň otvorených dverí, organizovanie spoločných aktivít (kultúrnych či športových) a pod.
Spolupráca školy a rodiny sa vždy odvíja od spolupráce konkrétneho učiteľa s konkrétnym rodičom. Ťažiskové postavenie má však aj manažment školy, ktorý vytvára na spoluprácu vhodné podmienky.
Dobrá spolupráca s rodičmi podporuje účinnosť práce učiteľov i ďalších odborníkov so žiakom – tak v oblasti prevencie, ako aj riešenia prípadného výskytu problémového správania.
Prevencia sociálnopatologických javov musí byť systematická práca realizovaná adekvátnymi formami a metódami. Preventívnymi aktivitami musí škola zvyšovať vzdelanosť a povedomie mladých ľudí. Prevencia sa nemôže redukovať na ojedinelé aktivity, ale musí sa realizovať počas celého školského roka. Pozitívne možno hodnotiť, že na internete sú pre učiteľov bezplatne prístupné aktuálne informácie i kvalitné metodické materiály, ktoré môžu využívať.