Obsah

Maturita 2024 kód školy    Maturita 2024 harmonogram    Informácie pre žiaka 

Pokyny na vyplňovanie OH    Systém identifikačných údajov 

 

Termíny maturitnej skúšky:

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 2024

PČOZ MS 2024

 

 

PČOZ MS 6444 K čašník, servírka                                         Termín: 10.04. - 11.04.2024

PČOZ MS 6445 K kuchár                                                       Termín: 10.04.2024 - 11.04.2024

PČOZ MS 6405 K pracovník marketingu                              Termín: 23.04. - 24.04.2024

PČOZ MS 6403 L podnikanie v remeslách a službách         Termín: 25.04.2024

PČOZ MS 6362 M kozmetička a vizážistka                           Termín: 18.04. - 19.04.2024

PČOZ MS 6421 L spoločné stravovanie                                Termín: 23.04.2024

PČOZ MS 6425 K kaderník-vizážista                                     Termín: 11.04. - 12.04.2024

 

 

 

Externá časť  MS a písomná forma  internej časti MS v školskom roku 2023/2024:

Maturita 2024

 

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa marcový (riadny a opravný) termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

(EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch:

12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,

13. marec 2024 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,

14. marec 2024 (štvrtok) – matematika,

15. marec 2024 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Aprílový (náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024. 

Septembrový (opravný a náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2024.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVaM.