Obsah

 

PERSONÁLNE OBSADENIE

 

ÚSEK RIADITEĽKY SOŠ obchodu a služieb

PaedDr. Darina Šulková

riaditeľka školy

Mgr. Sylvia Dudášová

zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie

Ing. Renáta Fintorová

zástupkyňa riaditeľky pre odborné predmety a OVY

Mgr.Marta Šmátralová

sekretárka ridiťeľky školy,referentka VO

Viera Biskorovajná

študijný referent

Mgr.Valter Rippel špeciálny pedagóg
Mgr.Jana Malovcová školská psychologička

Peter Sklenár

správca siete

 

EKONOMICKÝ ÚSEK SOŠ obchodu a služieb

Ing. Daniela Belányiová

vedúca ekonomického oddelenia

Marianna Hudeková

finančná účtovníčka

Alica Laczová

pokladníčka

Mgr. Beáta Šipkovská

personálna referentka a mzdová účtovníčka

Magdaléna Císarová

referentka nájomných zmlúv

Mgr.Soňa Moravcová

vedúca technicko hospodárskeho úseku

Eva Marcelová

skladníčka

Lucia Bertová

referentka pre ubytovanie

 

ŠKOLSKÁ KUCHYŇA

Klaudia Kubovičová

vedúca školskej kuchyne

Radka Klokner

referentka pre objednávky

Zuzana Bučková

 

 

 

   

 

ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVANIA

Všeobecnovzdelávacie predmety

PhDr. Bibiana Bačová

ANJ

Mgr. Branislav Bartko

TSV

Mgr. Bibiana Benková

ANJ, MAT

Mgr. Katarína Borovanová

TSV

Mgr. Mária Cipárová

NBV

Mgr. Martina Čajkovičová

SJL, ANJ, DEJ

Mgr. Veronika Drobná

SJL, ETV

Mgr.Nina Debnárová

EKO,

Ing.Ľudmila Forrová  

PaedDr. Elena Hrčka Gvero

CHE, BIO, odborné predmety

Mgr. Andrea Janečková

INF, VYT

PaedDr. Ľubica Kláseková

ANJ, GEO

Mgr. Anna Kušnierová

MAT, BIO

Mgr.Anna Mackovčínová  
Mgr.Petra Maguláková  
PaedDr.MiriamMatovičová  
Mgr.Zuzana Pecháčová  

Mgr. Miroslava Smetáková

NEJ, DEJ

Mgr.Manuela Sorádová  

 

 

Odborné predmety

Ing. Ružena Adamcová

odborné predmety

Magdaléna Bartovičová  

Mgr. Lýdia Birčáková

odborné predmety, ETV

Mgr.Martina Čajkovičová  

Ing. Alena Černá

odborné predmety

 

Mgr.Mária Fernezová Phd. odborné predmety

Ing. Hana Glasová

odborné ekonomické predmety

Ing. Tatiana Katona Michalová

odborné predmety

Ing. Elena Kosnáčová

odborné predmety

Bc. Denisa Kubicová  

Ing. Anna Liceková

odborné predmety

Ing. Renáta Macíková

odborné predmety

Ing. Elena Mašlanková

odborné predmety

MVDr. Eva Mrvová

odborné predmety

Ing.Gabriela Nádaská  
Mgr.Lenka Peřinová  

Ing. Mária Regmundová

odborné ekonomické predmety

Ing.Krisrína Šefčovičová  

Ing. Helena Ustaníková

odborné predmety

Ing. Miroslava Váleková

odborné ekonomické predmety

ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

Alena Belicová

hlavná majsterka odborného výcviku

Otto Klokner

hlavný majster odborného výcviku

Majster odborného výcviku

 

 

Bc. Jana Bortlíková

kuchár - čašník

Bc. Mária Jóžová

kuchár - čašník

 

kuchár - čašník

Bc.Gabriela Grigová

 

Bc. Martina Gríková 

čašník, servírka

Bc.Katarína Olšovská

čašník, servírka

Dana Koštrnová

cukrár

Mgr.Lucia Madová  
Jana Magulicová  

Bc. Zuzana Ranďáková

cukrár

Bc.Alena Slivová  

Bc. Monika Bartovičová

kaderníčka

Bc. Petra Tibenská

kaderníčka

Bc. Ľudmila Vávrová

kaderníčka

Bc. Michaela Bažíková

kozmetička

Katarína Benkovská

kozmetička

Bc. Katarína Bučányová

kozmetička

Ivan Grauza

stolár

Ján Ševeček

stolár

Ľubica Valentová