Obsah

 

PERSONÁLNE OBSADENIE

 

ÚSEK RIADITEĽKY SOŠ obchodu a služieb

PaedDr. Darina Šulková

riaditeľka SOŠ obchodu a služieb

Mgr.Lýdia Sprušanská

zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie

Ing. Renáta Fintorová

zástupkyňa riaditeľky pre odborné predmety a OVY

Mgr.Marta Šmátralová

sekretárka, personalistka

Viera Biskorovajná

študijný referent

Mgr. Sylvia Karasová

školský špeciálny pedagóg

Peter Sklenár

správca siete

 

EKONOMICKÝ ÚSEK SOŠ obchodu a služieb

Ing. Daniela Belányiová

vedúca úseku

Marianna Hudeková

finančná účtovníčka

Alica Laczová

pokladníčka

Mgr. Beáta Šipkovská

mzdová účtovníčka

Magdaléna Císarová

referentka nájomných zmlúv

Mária Bučková

vedúca technicko-hosp. úseku

Eva Marcelová

skladníčka

Lucia Bertová

ubytovávanie študentov

 

ŠKOLSKÁ KUCHYŇA

Klaudia Kubovičová

vedúca školskej kuchyne

Bc. Helena Bachratá

referentka pre objednávky

 

 

 

 

   

 

ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVANIA

Všeobecnovzdelávacie predmety

PhDr. Bibiana Bačová

ANJ

Mgr. Branislav Bartko

TSV

Mgr. Bibiana Benková

ANJ, MAT

Mgr. Katarína Borovanová

TSV

Mgr. Mária Cipárová

NBV

Mgr. Martina Čajkovičová

SJL, ANJ, DEJ

Mgr. Veronika Drobná

SJL, ETV

 

 

PaedDr. Elena Hrčka Gvero

CHE, BIO, odborné predmety

Mgr. Andrea Janečková

INF, VYT

PaedDr. Ľubica Kláseková

ANJ, GEO

Mgr. Anna Kušnierová

MAT, BIO

Mgr. Jana Malovcová

ANJ, PSY

Mgr. Miroslava Smetáková

NEJ, DEJ

 

 

Odborné predmety

Ing. Ružena Adamcová

odborné predmety

Mgr. Lýdia Birčáková

odborné predmety, ETV

Ing. Alena Černá

odborné predmety

Mgr. Sylvia Dudášová

odborné predmety

Ing. Hana Glasová

odborné ekonomické predmety

Ing. Tatiana Katona Michalová

odborné predmety

Ing. Elena Kosnáčová

odborné predmety

Ing. Anna Liceková

odborné predmety

Ing. Renáta Macíková

odborné predmety

Ing. Elena Mašlanková

odborné predmety

MVDr. Eva Mrvová

odborné predmety

Ing. Mária Regmundová

odborné ekonomické predmety

Ing. Helena Ustaníková

odborné predmety

Ing. Miroslava Váleková

odborné ekonomické predmety

ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

Alena Belicová

hlavná majsterka odborného výcviku

Otto Klokner

hlavný majster odborného výcviku

Majster odborného výcviku

 

 

Magdaléna Bartovičová

kuchár - čašník

Bc. Jana Bortlíková

kuchár - čašník

Bc. Mária Jóžová

kuchár - čašník

Bc. Denisa Kubicová

kuchár - čašník

Bc. Mária Šulková

kuchár - čašník

Bc. Martina Gríková 

čašník, servírka

Katarína Olšovská

čašník, servírka

Dana Koštrnová

cukrár

Bc. Zuzana Ranďáková

cukrár

Bc. Monika Bartovičová

kaderníčka

Bc. Petra Tibenská

kaderníčka

Bc. Ľudmila Vávrová

kaderníčka

Bc. Michaela Bažíková

kozmetička

Katarína Benkovská

kozmetička

Bc. Katarína Bučányová

kozmetička

Ivan Grauza

stolár

Ján Ševeček

stolár