Obsah

Nadstavbové štúdium

Škola ponúka pre žiakov a žiačky, ktorí dosahujú v 3–ročných učebných odboroch SOU výborné a veľmi dobré výsledky, možnosť získania úplného stredoškolského vzdelania. Počas 2 rokov nadstavbového štúdia si žiaci prehĺbia teoretické vedomosti a ukončia ho maturitnou skúškou.

6403 L  podnikanie v remeslách a službách

Podnikanie v remeslách a službách poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na drobné a stredné podnikanie v remeslách a službách. Umožňuje žiakom, ktorí úspešne absolvovali trojročný učebný odbor v oblasti remesiel a služieb, získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť a tak zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovania služieb a konkurencieschopnosť podnikania. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, alebo univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredné veľký podnik orientovaný na remeslá a služby.

3659 L  stavebníctvo

Študijný odbor poskytuje žiakom základné vedomosti o technicko – hospodárskych činnostiach v oblasti hlavnej stavenej výroby, špeciálnych dokončovacích prác, rekonštrukciách stavieb a technického zariadenia budov. Do obsahu vzdelávania sú začlenené aj základy organizácie a riadenia stavebnej výroby. Dôraz sa kladie na získanie vedomostí o spôsoboch prípravy a realizácie stavieb, na oboznámenie sa s pracovnými činnosťami jednotlivých účastníkov investičnej výstavby a s dokumentáciou stavieb.

3347 L  drevárska a nábytkárska výroba

Študijný odbor rozširuje vedomosti a poznatky o materiáloch používaných v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle, o trendoch vývoja drevených konštrukcií, dreveného a čalúneného nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov. Žiaci si rozšíria vedomosti z oblasti ekonomiky výroby a to najmä so zreteľom na základy organizácie, riadenia výrobných procesov a riadenia výrobných kolektívov.

6426 L  vlasová kozmetika

Študijný odbor rozširuje odborné a praktické vedomosti a schopnosti, potrebné pre výkon v kaderníckych službách so zameraním na posúdenie kvality vlasov, vlasovej pokožky, používania vlasových kozmetických prípravkov s ovládaním základných kaderníckych postupov a technológie pri tvorbe spoločenských a večerných účesov.
Rozširuje odborné a praktické vedomosti a zručnosti o základy pleťovej kozmetiky so zameraním na kozmetické ošetrenie pleti, rúk a nôh, za použitia kozmetických prípravkov na ošetrenie a líčenie pleti, na osobnú hygienu, s využitím kozmetických prístrojov, správneho technologického postupu starostlivosti o pleť, pri manikúre a pedikúre.

6421 L  spoločné stravovanie

Poskytuje odborné vedomosti o organizácii a prevádzke zariadenia spoločného stravovania, objednávok, zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky a pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť. Umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania.