Obsah

Špeciálny pedagóg

Náplň práce

 • ako člen školského podporného tímu, okrem individuálne dohodnutých činností so zamestnávateľom v pracovnej zmluve, v rámci svojej práce:
  • spolupracuje s odbornými a pedagogickými zamestnancami v školskom podpornom tíme a v škole,
  • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej špeciálnopedagogickej diagnostiky, prevencie,  individuálneho,  alebo skupinového poradenstva a intervencie žiakom,     
  • poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov, pedagogickým zamestnancom a žiakom,
  • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii individuálnych vzdelávacích programov a stanovení podporných opatrení pre  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčaní poradenských zariadení a následne sa podieľa na ich aplikácii v praxi, vedie a kompletizuje dokumentáciu,
  • v prípade potreby:
   •  metodicky usmerňuje pedagogických zamestnancov,
   • odporúča zákonnému zástupcovi žiaka (alebo žiakovi) odborné vyšetrenie v príslušnom poradenskom zariadení, alebo rediagnostiku žiaka.