Obsah

Špeciálny pedagóg

Náplň práce

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odbornú činnosť, podieľa sa na výchovno-vzdelávacom procese. Sleduje psychický vývin žiakov s ŠVPU, sociálne vzťahy v triede a následne intervenuje v spolupráci s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi. Poskytuje konzultácie, rady, odborné poradenstvo pedagógom, rodičom a žiakom. Rieši problémy v učení v správaní počas celého teoretického vyučovania a počas odborného výcviku. Komunikuje s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi. Spolupracuje s poradenskými zariadeniami ako CPPP a P, CŠPP, SCŠPP v TRNAVE, PEZINKU, HLOHOVCI, SENICI, GALANTE a v BRATISLAVE.

Mgr. Sylvia Karasová
Špeciálny školský pedagóg