Obsah

Výchovný poradca

Pokyny na vypĺňanie vysokoškolskej prihlášky


1. Prihlášku na vysokú školu možno vyplniť v papierovej alebo elektronickej podobe.
Tlačivo papierovej prihlášky nájdete v papierníctve Ševt. Je potrebné si kúpiť tlačivo s názvom Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalársky stupeň (žltý rámik). Elektronickú prihlášku vypĺňate na internetovej stránke danej vysokej školy. Pred jej vyplnením si prečítajte pokyny na vypĺňanie, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke danej vysokej školy!
2. Vzor vypĺňania prihlášky. V hlavičke prihlášky preškrtnite či sa hlásite na stupeň bakalársky alebo spojený stupeň – prvý a druhý v jednom celku (spojený stupeň sú odbory ako medicína, farmácia a.i.). Ďalej v prihláške vypĺňate informácie o sebe, nezabudnúť uviesť svoje telefónne číslo a emailovú adresu, kde vám študijné oddelenie neskôr zašle informáciu, že obdržali vašu prihlášku. Názov a fakultu vysokej školy, na ktorú prihlášku podávate, treba napísať presne a celý názov, nie skráteným tvarom. (napr. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, nie UKF).
3. Pri vypĺňaní známok z jednotlivých ročníkov strednej školy je dôležité opísať známky z vysvedčení a viackrát si to skontrolovať, aby údaje boli správne. Nepíše sa známka zo správania! Nepíšu sa ani predmety etická výchova alebo náboženstvo. Priemer pri tlačenej verzii prihlášky nevpisujte, dopíše ich výchovná poradkyňa. Pri elektronickej prihláške je potrebné priemer vyrátať a doplniť do prihlášky a prihlášku tlačiť až po vpísaní priemeru. V elektronickej prihláške nie je nutné známky z ročníkov strednej školy vpisovať manuálne, ale navoliť funkciu preklopiť známky z edupage. Ale systém automaticky píše aj známku zo správania, čo je následne potrebné manuálne odstrániť.
4. Ak sa na vybranej vysokej škole hlásite na viac odborov, zistite si, či je možné ich napísať na jednu prihlášku. Niektoré školy to povoľujú a niektoré vyžadujú, aby každý odbor bol na zvlášť prihláške.
5. Poplatok za prihlášku uhrádzate ešte pred jej odoslaním a doklad o zaplatení prikladáte k prihláške. Niektoré školy vyžadujú úhradu len bankovým prevodom alebo internetbankingom. Niektoré povoľujú aj platbu poštovou poukážkou. Elektronická prihláška po jej vypísaní vygeneruje doklad na úhradu, kde je uvedený špecifický a variabilný
symbol, ktorý zadáte pri platbe. Poplatok za elektronickú prihlášku je nižší ako za papierovú.
6. Vyplnenú prihlášku prineste na kontrolu výchovnej poradkyni, ktorá ju skontroluje a potvrdí správnosť údajov.
7. Elektronickú prihlášku je tiež potrebné vytlačiť a priniesť na potvrdenie výchovnej poradkyni a zaslať poštou na adresu študijného oddelenia vysokej školy.
8. Prihlášku nezabudnite aj vy podpísať na vyznačenom mieste.
9. Spolu s prihláškou zašlite aj štruktúrovaný podpísaný životopis, doklad o úhrade za prihlášku a ďalšie náležitosti, ktoré vysoká školy vyžaduje. Väčšina škôl vyžaduje potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium. Niektoré vysoké školy vyžadujú aj overené fotokópie vysvedčení z jednotlivých ročníkov strednej školy. Vysvedčenia neoveruje stredná škola, ale notár alebo matrika za poplatok. Niekedy sa od uchádzačov vyžadujú aj overené kópie diplomov a certifikátov zo súťaží, ak sa týkali zamerania vysokoškolského odboru, na ktorý sa hlásite. Tieto informácie si treba naštudovať na konkrétnych vysokých školách v časti podmienky prijatia alebo uchádzači o štúdium a pod.
10. Prihlášky na české vysoké školy sú iné ako na slovenské, informácie získate z internetových stránok daných škôl.
11. Zistite si termín odoslania prihlášok, pretože sa líši medzi jednotlivými vysokými školami. Po danom termíne už vysoká škola prihlášky neprijíma.