Obsah

Poruchy učenia

  • Podkladom sú poruchy  v spracovaní informácii na úrovni percepcie a pamäti , na úrovni komunikácie a integratívnych funkcií  CNS
  • Dopad tejto skupiny porúch na duševné zdravie dieťaťa/ mladistvého predstavuje neprehliadnuteľnú okolnosť, pre ktorú  vzbudzuje záujem odborníkov v oblasti duševného zdravia (vrátane psychoterapeutov)
Základné pojmy

Predpona dys.– nedostatočný, nesprávny vývoj schopností, 2.časť názvu prevzatá z gréckeho označenia tej schopnosti, ktorá je postihnutá .

Dyslexia – porucha osvojovania schopnosti čítať – prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať , aj keď sa dieťaťu dostáva bežného výukového vedenia , má primeranú (min.priemernú) inteligenciu primeranú socio-kultúrnu príležitosť. Dyslexia je neurologicky podmienená, často konštitučne ovplyvnená porucha. Úroveň čítania je výrazne nižšia, ako sa očakáva vzhľadom k iným schopnostiam a výkonom dieťaťa.

Dysgrafia – porucha osvojovania si písania. Postihuje grafickú stránku písomného prejavu, čitateľnosť, úpravu, osvojovanie tvarov písmen .

Dysortografia – porucha osvojovania pravopisu. Prejavuje sa predovšetkým tzv. špecifickými dysortografickými javmi, osvojovanie a aplikácia gramatických pravidiel  je postihnutá len sekundárne .

Dyskalkúlia – vývinová porucha osvojovania matematických  schopností. Prejavuje sa výraznými ťažkosťami v chápaní pojmu číslo, v predstave číselného radu v priestorovej orientácii , ktoré majú vplyv na porozumenie a zvládanie základných matematických operácií( sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie).

Dyspraxia – postihuje osvojovanie, plánovanie a vykonávanie vôľových pohybov. Výkony, ktoré vyžadujú pohybovú koordináciu sú výrazne nižšie, než zodpovedá veku a narúšajú osvojovanie školských schopností a vykonávanie aktivít v bežnom živote. Môže  sa prejaviť oneskorení vo vývine pohybových schopností  v oblasti hrubej a jemnej motoriky. Charakteristická je celková pohybová neobratnosť v každodenných  činnostiach , športovej aktivite, kreslení. V niektorých prípadoch sú pridružené problémy emocionálne a sociálne, vrátane porúch správania .

Syndróm LMD – sa vzťahuje na deti s priemerným , takmer priemerným, alebo nadpriemernými všeobecnými intelektovými predpokladmi s problémami v učení, alebo v správaní v rozsahu od miernych  po ťažké, ktoré sú spojené s odchýlkami funkcie CNS. Tieto odchýlky sa prejavujú rôznymi kombináciami oslabení v percepčných funkciách (zraková, sluchová percepcia), kognitívnych funkciách(krátkodobá pamäť, pozornosť), reč, kontrola impulzov a motoriky.

ADHD – nejde o náhradný termín za ĽMD, ide o rozdielne kategórie , ktoré majú spoločné niektoré znaky – ako poruchy správania, ktorých hlavným znakom je hyperaktivita , impulzivita a porucha koncentrácie pozornosti .Vývojová porucha s evidentnými deficitom od včasného detstva. Je to riziková skupina z hľadiska  antisociálneho správania častá dysfunkčnosť rodiny. Znížené výkony v škole , problémy pri nadväzovaní  rovesníckych kontaktov, neschopnosť podriadiť sa autorite a pravidlám.

ADD – (porucha pozornosti bez hyperaktivity) – ťažkosti v zameraní pozornosti na určitú činnosť, pomalosť pri kognitívnych operáciách zasnívanosť, ťažkosti pri nadväzovaní sociálnych kontaktov , úzkostné rysy, poruchy učenia častejšie ako u ADHD.

Integrácia – spoločné učenie (školská dochádzka ) detí bez poruchy s deťmi s handicapom. Prináša veľa výhod, ale aj problémov. Deti s ŠVPU sú schopné dobrých výkonov – v iných oblastiach. Cieľom je objaviť potenciál dieťaťa, začleniť ho medzi ostatných a umožniť mu úspešne prejsť školou. K integrovanému vzdelávaniu sa vzťahujú integračné opatrenia: individuálny prístup, individuálny výchovno-vzdelávací program a modifikované hodnotenie.