Obsah

Otvorenie školského roku 2021/2022 - usmernenie

Typ: ostatné
Otvorenie školského roku 2021/2022 - usmernenie Otvorenie školského roku 2021/2022 - usmernenie

Milí žiaci a rodičia,

našim spoločným cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. Z tohto dôvodu sa riadime školským semaforom pre šk. rok 2021/2022, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR (ďalej len ministerstvo školstva).

1. Žiaci nastupujú do školy 02.09.2021 bez potreby testov v časových intervaloch nasledovne:

- o 08:00 hod. otvorenie školského roku v kinosále pre žiakov prvých ročníkov študijných odborov, títo žiaci od 07:30 vstupujú cez hlavný vchod školy 

žiaci prvých ročníkov študijných odborov (6362 M kozmetička a vizážistka, 6405 K pracovník marketingu, 6425 K kaderník-vizážista, 6444 K čašník, servírka, 6445 K kuchár, 6446 K kozmetik a žiaci prvého ročníka nadstavbového štúdia v odboroch  spoločné stravovanie, stavebníctvo a vlasová kozmetika)

- od 08:00 hod. vstupujú do školy všetci žiaci vyšších ročníkov, ktorí sa plynule presúvajú do pridelených tried (rozpis zaslaný prostredníctvom edupage), títo žiaci o 08:30 hod. dostanú pokyny v triedach prostredníctvom svojich triednych učiteľov (je potrebné priniesť si vlastné pero)

- o 09:00 hod. otvorenie školského roku v kinosále pre žiakov prvých ročníkov učebných odborov, títo žiaci od 08:30 vstupujú cez hlavný vchod školy 

žiaci prvých ročníkov učebných odborov (2977 H cukrár kuchár, 3355 H stolár, 3678 H inštalatér, 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár, 6456 H kaderník)

2. Žiak alebo jeho zákonný zástupca pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č. 1), žiak s príznakmi musí zostať doma.

Vyhlásenie je možné podať aj elektronicky s dátumom 02.09.2021, pričom vyhlásenie podáva za neplnoletého žiaka zákonný zástupca cez pridelené rodičovské konto, prípadne plnoletý žiak cez svoje vlastné konto. Triedny učiteľ kontroluje dátum elektronických vyhlásení a následne správne vyplnené formuláre odsúhlasuje.

3. Nosenie rúšok v interiéri JE POVINNÉ pre všetkých žiakov, zamestnancov a návštevníkov!!!

 

4. Všetci žiaci školy(zaočkovaní, nezaočkovaní aj tí ktorí prekonali ochorenie Covid 19) majú možnosť dobrovoľného samotestovania AG testami v domácom prostredí (odporúča sa v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy). Každý žiak, ktorého rodič prejavil záujem dostane prostredníctvom školy 25ks testov na domáce testovanie. Vydávanie samotestov bude prebiehať v priestoroch školy od 03.09.2021 oproti podpisu zákonného zástupcu na základe preukázania totožnosti. 

5. Rodičia žiakov prvých ročníkov dostali prihlasovacie údaje do informačného systému EDUPAGE na mail uvedený v prihláške, resp. v dotazníku. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte  triedneho učiteľa.

Prosím sledujte aktuálne informácie na webovom sídle školy:  www.sosos-trnava.sk alebo www.sosostrnava.edupage.org 


Príloha

Vytvorené: 31. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 31. 8. 2021 11:29
Autor: