Obsah

Učebné obory

4-ročné učebné odbory

2977 H  cukrár-kuchár

Učebný odbor je štvorročný a žiak po jeho skončení získa výučný list v odbore cukrár a kuchár. Žiaci nadobudnú teoretické vedomosti a praktické zručnosti v uvedených odboroch a  po ukončení štúdia nájdu uplatnenie v kuchyniach hotelov, reštaurácii a podnikov spoločného stravovania ako aj v cukrárskych výrobniach. Naďalej ponúkame dvojročné maturitné štúdium určené absolventom učebných odborov s cieľom získať maturitu v odbore potravinárska výroba.

3-ročné učebné odbory

6445 H  kuchár

Absolvent učebného odboru kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom.

6444 H  čašník, servírka

V týchto odboroch žiak získa odborné a teoretické vedomosti a praktické zručnosti, aby bol schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave a pri obsluhe jedál v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania. Odborné vzdelávanie je zamerané na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, potravín a výživy, technológie príprav pokrmov, stolovania a hospodárske výpočty.

2964 H  cukrár

Absolvent pozná základné suroviny, materiály, pomocné látky využívané vo výrobnom procese. Základné druhy cukrárskych výrobkov a ich výživovú hodnotu, špeciálne cukrárske výrobky, zmrzliny, mrazené krémy a reštauračné múčniky. Pozná technologické postupy ich výroby. Absolvent učebného odboru vie pripraviť suroviny na výrobu podľa noriem, zhotoviť cestá, hmoty, náplne, polevy, ozdoby a finálne výrobky, uplatniť fantáziu, tvorivosť, estetické cítenie pri príprave výrobkov.

6456 H  kaderník

Príprava žiakov v tomto odbore pozostáva z teoretickej všeobecnej a odbornej časti a z praktickej časti prostredníctvom odborného výcviku. Žiaci získajú teoretické vedomosti i praktické skúsenosti o pracovných postupoch jednotlivých kaderníckych prác, základoch vlasovej kozmetiky, manikúry, líčenia a starostlivosti o pleť, o výrobe vlasových doplnkov a úprave parochní.

3355 H  stolár

Žiak sa naučí poznávať drevo a ostatné materiály podľa druhov a použitia, spracovávať drevo ručne a strojne, spájať do rôznych výrobkov a konštrukcií. Svoje výrobky bude vedieť povrchovo upraviť nátermi, politúrou, fóliami. Výuka sa orientuje na zhotovovanie atypických okien, dverí, drevených schodísk, výrobu a montáž obkladov, kuchynských liniek a nábytku.

 

3678 H  inštalatér

Učebný odbor je zameraný na montáž, údržbu a opravu vodovodných, kanalizačných, plynovodných a vykurovacích zariadení. Žiaci sa naučia montovať umývadlá, WC zariadenia, vane, vodovodné batérie, tiež aj spájať potrubie zváraním. Získajú aj zdatnosť pri inštalovaní prvkov vykurovania stavieb.

3661 H  murár

Žiak sa naučí spoznávať stavebné materiály, používať ich podľa stavebných výkresov pri jednotlivých technologických postupoch. V praktickom vyučovaní zvládne murovanie nosných a výplňových murív, priečok a komínov, vyhotovovanie vnútorných a vonkajších omietok, jednoduché betonárske práce, osadzovanie prefabrikátov, blokov, panelov, výrobkov pridruženej stavebnej výroby (zárubne, okná…) a klásť obklady a dlažby.