Obsah

Výchovný poradca

Náplň práce

Náplň práce výchovného poradcu je stanovená zákonom č. 317/2009  z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Výchovný poradca strednej školy

a) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientáciemládeže, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí a mládeže
b) venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, žiakom s postihnutím, nadaným a talentovaným žiakom
c) zabezpečuje komplexný poradenský servis – metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov, diagnostickú činnosť pre žiakov (v spolupráci so školskými poradenskými zariadeniami)
d) poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí s  poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania a pri zabezpečovaní integrácie detí so špeciálno-pedagogickými potrebami
e) sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež
f) podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov a triednymi učiteľmi a vytvára kontrolný systém na monitorovanie situácie v škole
g) aktívne sa zúčastňuje pracovných porád, na ktorých informuje pedagogických zamestnancov  školy o poradenských aktivitách, práci výchovného poradcu, opatreniach potrebných pre riešenie problémov žiakov v prospechu a správaní; seminárov a školení organizovaných pre výchovných poradcov stredných škôl

Pri optimalizácii a humanizácii výchovno-vzdelávacieho procesu strednej školy uplatňujevýchovný poradca tieto intervenčné stratégie:

a) prednášky a besedy pre žiakov – so zameraním na kognitívny, sociálny a emocionálny vývin žiakov, prevenciu problémov v prospechu a správaní, osvojenie si adekvátnych metód samoučenia, rozvojmotivácie k učeniu, rozvoj tvorivosti a tvorivého myslenia
b) prednášky a besedy pre pedagogických pracovníkov školy o existujúcich problémoch žiakov v prospechu a správaní a o možnostiach ich odstraňovania,
c) prednášky a besedy pre rodičov žiakov o existujúcich problémoch detí v prospechu a správaní a ich riešenia zo strany rodičov,
d) individuálne rozhovory s rodičmi detí s poruchami správania a prieskumy výchovnej situácie v rodinách problémových žiakov,
e) priame zásahy do vyučovania (v spolupráci so školskými poradenskými zariadeniami) – vypracovanie individuálnych plánov učenia a vyučovania, zásahy do rozvrhu hodín alebo vyučovacích štýlov pedagogických pracovníkov, dodržiavanie psycho-hygienických aspektov výchovno-vzdelávacieho procesu,
f) aplikácia humanistických princípov do výchovno-vzdelávacieho procesu a medziľudských vzťahov v škole.

Výchovný poradca (za predpokladu dodržiavania ustanovení zákona NR SR c. 428/2002 Z.z.  o ochrane osobných údajov) vedie pedagogickú dokumentáciu, ktorú tvoria:

a) plán práce výchovného poradcu (zostavený v spolupráci s riaditeľom školy najneskôr do začiatku školského roka) – obsahuje špecifikáciu úloh výchovného poradcu po mesiacoch školského roka, je zameraný na diagnostiku problémových žiakov, prevenciu problémov žiakov v prospechu a správaní, spoluprácu výchovného poradcu s pedagogickými pracovníkmi školy a rodičmi žiakov, sprostredkovanie informácií v oblasti profesionálnej orientácie a prepojenie na odbornú psychologickú a pedagogickú pomoc
b)  poradenské záznamy
c)  posudky na žiakov
d) správa o činnosti výchovného poradcu – predkladaná zriaďovateľovi strednej školy (najneskôr do 15. júla kalendárneho roka) ako súčasť obsahu záverečnej správy strednej školy za príslušný školský rok.

MVDr. Eva Mrvová
výchovná poradkyňa