Obsah

Výchovný poradca

Hlavné úlohy

Hlavné úlohy na úseku výchovného poradenstva:
 • plniť úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv v SR a predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd z roku 1990
 • prehlbovať poznatky a právne  vedomie žiakov o ľudských hodnotách
 • výchovnými princípmi prispieť ku kultúrnej občianskej vyspelosti dospievajúcej generácie, k schopnostiam aktívne a zodpovedne sa zúčastňovať verejného života
 • osobitnú pozornosť venovať realizácii projektu Národného programu podpory zdravia
 • zabezpečiť uplatňovanie zákona o ochrane nefajčiarov v školských priestoroch

Výchovné poradenstvo na našej škole plní úlohu individuálnej konzultačnej činnosti s problémovými žiakmi a ich rodičmi, učiteľmi, MOV, vychovávateľmi a predstaviteľmi vedenia školy.

 

Najdôležitejšie úlohy:
 • s pomocou ostatných učiteľov vyhľadáva všetky výchovno – vzdelávacie problémy v  škole
 • pohovory s problémovými žiakmi
 • vedenie písomnej evidencie problémových žiakov
 • konzultačné pohovory s rodičmi problémových žiakov
 • spolupráca s triednymi učiteľmi, kde sú problémoví žiaci
 • konzultácie s MOV
 • pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi
 • pohovory so žiakmi, ktorí pravidelne zanedbávajú štúdium
 • usmernenie záujemcov o štúdium na VŠ, nadstavbovom štúdiu
 • servisné služby v škole – pedagogické, psychologické, informačné, osvetové, sociálno – právne –spolupráca s CPPPaP v Trnave
 • spolupráca so širokým spektrom rôznych subjektov a inštitúcií, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní –   so ŠZÚ Trnava, s ČK, s OR PZ Trnava, NÚP a Kanceláriou zdravé mesto
 • v spolupráci  s učiteľmi a MOV návštevy ZŠ v okrese s cieľom informovania žiakov 9. ročníka o možnosti štúdia na našej škole
 • pomoc pri organizácii Dňa otvorených dverí
 • pohovory so žiakmi, ktorí majú sklon k šikanovaniu spolužiakov
 • v zmysle dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno – patologickými javmi, monitorovať zmeny správania detí, v prípade oprávneného podozrenia z fyzického  alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu, bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy a ďalšími orgánmi
 • pokračovať v činnosti v Asociácii VP
 • podľa potreby dopĺňať a aktualizovať plán práce VP

Aktivity podľa ročníkov:

1. ročník
– spoznávanie  žiakov, pomoc pri adaptácii – riešenie problémov vyplývajúcich z prechodu na iný typ školy
– oboznámenie žiakov s náplňou práce výchovného poradcu
– psychohygienické zásady správneho režimu dňa – prednáška na tému „Efektívna príprava na vyučovanie“
– poradenstvo pre rodičov pri vzdelávacích ťažkostiach detí
2. ročník
– poradenstvo zamerané na pomoc pri optimalizácii osobnostného vývinu
– poradenstvo pri aktuálnych krízových situáciách – konflikty so spolužiakmi, zmeny v rodine – rozvod, zmeny zdravotného stavu
– informácie o možnostiach štúdia na VŠ u nás a v zahraničí
3. ročník
– poradenstvo v oblasti profesijného rozhodovania pre ďalšie štúdium
– využitie počítačového programu „Sprievodca svetom práce“
– poradenstvo pre rodičov o možnostiach štúdia na VŠ a nadstavového štúdia
– poradenstvo pri riešení osobnostných problémov, problémov vo vzťahu  žiak – žiak, žiak – učiteľ, dieťa – rodič
4. ročník
– beseda o efektívnej príprave na maturitné skúšky
– beseda s pracovníkmi úradu práce
– beseda na tému “Riziká práce v zahraničí“
– pomoc  pri vypĺňaní prihlášky na VŠ

 

Aktivity podľa mesiacov

SEPTEMBER

 • vypracovanie plánu práce výchovného poradcu, informačnej nástenky VP
 • vypracovať prehľad stavu žiakov
 • stanovenie konzultačných hodín výchovného poradenstva
 • pripraviť návrhy besied pre jednotlivé ročníky
 • beseda so psychológom „ Efektívne spôsoby učenia“ pre žiakov 1. ročníkov
 • skontaktovanie sa s CPPPaP Trnava, so Štátnym zdravotným ústavom, s Červeným krížom, s hovorcom Okresného riaditeľstva PZ Trnava, s kanceláriou Zdravé mesto, s Úradom práce
 • zistiť informácie o žiakoch so ŠVVP – od triednych učiteľov

OKTÓBER

 • v čase konzultačných hodín  zabezpečovať výchovné a poradenské aktivity smerom k žiakom a rodičom
 • v spolupráci s triednymi učiteľmi u žiakov prvých ročníkov sledovať adaptáciu na sociálne a študijné prostredie
 • málo adaptabilným žiakom poskytnúť pomoc – individuálne pohovory
 • v spolupráci s učiteľmi a MOV účasť na  poradách výchovných poradcov ZŠ – oboznámenie so študijnými a učebnými odbormi na SOŠ OaS Trnava
 • v spolupráci s rodičmi zabezpečenie psychologického vyšetrenia problémových žiakov
 • príprava „Dňa otvorených dverí“  po konzultácii so ZRTV a RŠ

NOVEMBER

 • aktualizovať nástenku VP
 • rozbor problémov žiakov po psychologickom vyšetrení, konzultácie a zvolenie opatrení  v spolupráci s triednymi učiteľmi
 • usmerňovanie žiakov končiacich ročníkov tak, aby voľba vysokoškolského štúdia , voľba povolania  a nadstavbového štúdia bola v súlade s ich záujmami, schopnosťami , povahovými a osobnými kvalitami
 • osobné pohovory so zaostávajúcimi žiakmi
 • štvrť ročná klasifikácia – prerokovať problémy s triednymi profesormi, prípadne rodičmi
 • spracovanie a doplnenie podkladov k problémovým žiakom, slabo prospievajúcim žiakom a žiakom s vysokou absenciou

DECEMBER

 • venovať sa žiakom, ktorí sú problémoví
 • pokračovať v prednáškach a besedách podľa záujmu tried
 • vypracovať dotazník o šikanovaní a vydieraní – pre 1. ročník
 • žiakom s problémami v oblasti voľby ďalšieho štúdia budú poskytované konzultácie
 • poskytnutie  informácii žiakom končiacich ročníkov o termínoch podávania prihlášok a o podmienkach prijímania na jednotlivé školy
 • kontrola správneho vyplnenia prihlášok a ich evidencia v počítači

JANUÁR

 • príprava podkladov na klasifikačnú poradu: analýza výchovných problémov za prvý polrok, analýza problémových žiakov
 • žiakom  s problémami v oblasti učenia, správania a žiakom s osobnostnými problémami a rodičom týchto žiakov budú poskytnuté konzultácie výchovným poradcom
 • na rodičovskom združení propagácia poradenských aj psychologických služieb medzi rodičmi

FEBRUÁR

 • individuálna práca so žiakmi ktorí vykazujú vysokú absenciu, poruchy správania a osobnostné problémy
 • konzultácie žiakov končiacich ročníkov  o VŠ a nadstavbovom štúdiu
 • konzultácie s triednymi učiteľmi – nadaní a talentovaní žiaci
 • beseda s pracovníkmi OR PZ zameraná na boj proti delikvencii mládeže
 • beseda  v rámci projektu „S Tebou o Tebe“

MAREC

 • zabezpečovať nábor do študijných a učebných odborov
 • beseda so psychológom zameraná na predmanželskú a manželskú výchovu pre žiakov 3. ročníkov maturitných tried a 2. ročníkov učebných odborov
 • problémoví žiaci v učení, správaní a žiaci s osobnostnými problémami absolvujú pohovor u výchovného poradcu
 • 22. marec –  Svetový deň vody –  individuálne prednášky v rámci ekológie enviromentálnej výchovy v spolupráci s učiteľmi EV a odborných predmetov

APRÍL

 • spolupráca s učiteľmi kde sú problémoví žiaci, žiaci s vysokou absenciou, pohovory so žiakmi ktorí majú sklon k šikanovaniu
 • pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi
 • konzultácie a pohovory s rodičmi problémových žiakov
 • výchovný poradca  v spolupráci s triednymi učiteľmi bude informovať rodičovskú radu o najzávažnejších výchovných problémoch
 • rozpracovanie podkladov o problémových žiakoch

MÁJ

 • pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi, so žiakmi s vysokou absenciou
 • pomoc pri príprave prijímacích pohovorov, sledovanie výsledkov skúšok v prijímacej komisii, výber žiakov podľa predpokladov a možností
 • prednáška o prvom vstupe do zamestnania pre žiakov končiacich ročníkov v spolupráci s vyučujúcimi  na predmete UDSP, prípadne NÚP

JÚN

 • 5. jún –  Svetový deň životného prostredia – individuálne prednášky pre žiakov v rámci ekológie a enviromentálnej výchovy
 • 26. Jún – svetový deň boja proti drogám –  koordinátor prevencie drogových závislosti v spolupráci s učiteľmi TV zorganizuje športové aktivity pre žiakov zamerané na elimináciu drogovej závislosti
 • sledovanie umiestnenia žiakov v praxi, VŠ a v nadstavbovom štúdiu
 • rozpracovanie podkladov na pedagogickú poradu – analýza výchovných výsledkov vypracovanie správy o výchovnom poradenstve


Plán práce VP je otvorený a v priebehu školského roka sa bude dopĺňať o nové informácie a akcie

MVDr. Eva Mrvová
výchovná poradkyňa