Obsah

Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania vydané dňa 13. 10. 2020

Typ: ostatné
Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania vydané dňa 13. 10. 2020 2 Usmernenie

Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania vydané dňa 13. 10. 2020


Tento dokument je určený žiakom, rodičom a učiteľom SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava. Uvádzajú sa v ňom základné pravidlá, ktorých dodržiavanie môže napomôcť kvalite vzdelávania počas dištančnej formy vzdelávania. Ide o otvorený dokument, ktorý sa môže priebežne upravovať a dopĺňať na základe našich spoločných skúseností. Prvoradým cieľom vedenia školy a všetkých pedagogických zamestnancov je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať aj v náročných situáciách.


Podstatou adekvátnej a efektívnej náhrady prezenčného vyučovania je vzájomná komunikácia všetkých zúčastnených strán:


triedny učiteľ ↔ žiaci v danej triede
triedny učiteľ ↔ vyučujúci pedagogickí zamestnanci v danej triede
triedny učiteľ ↔ zákonní zástupcovia
triedny učiteľ ↔ vedenie školy


žiaci ↔ vyučujúci pedagogickí zamestnanci v danej triede
žiaci ↔ žiaci
žiaci ↔ zákonní zástupcovia


pedagogickí zamestnanci ↔ žiaci
pedagogickí zamestnanci ↔ pedagogickí zamestnanci
pedagogickí zamestnanci ↔ zákonní zástupcovia
pedagogickí zamestnanci ↔ vedenie školy


Dištančná forma vzdelávania žiakov školy bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy:


1. prostredníctvom edukačného portálu Edupage
2. prostredníctvom Office 365, súčasťou ktorého je online platforma Microsoft Teams (bez nutnosti inštalácie ďalších programov), triedni učitelia rozpošlú žiakom heslá a potrebné inštrukcie


Vytvorené: 14. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 10. 2020 12:12
Autor: