Obsah

Pokyn riaditeľky školy

Typ: ostatné
POKYN RIADITEĽKY ŠKOLY 2 POKYN RIADITEĽKY ŠKOLY
K HODNOTENIU ŽIAKOV NA SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB V TRNAVE V ČASE
MIMORIADNEJ SITUÁCIE, SPÔSOBENEJ PRERUŠENÍM VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

V zmysle Usmernenia MŠ VVŠ SR na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 06. apríla 2020, vydáva riaditeľka SOŠ obchodu a služieb v Trnave nasledovné pokyny:
Na stredných školách v Slovenskej republike je prerušené vyučovanie od 10.3.2020 z dôvodu epidemiologickej situácie do odvolania. Počas tohto obdobia prebieha vyučovanie formou zadávania materiálov cez systém edupage, prostredníctvom emailov, prípadne iných foriem, ktoré si vyučujúci a žiaci dohodli na základe ich obojstranných možností. Počas tohto obdobia je nutné dodržiavať rozvrh hodín v maximálnej možnej miere, dbať na dodržiavanie PT a NT, aby žiaci dostávali materiály a zadania primerane rozložené počas klasifikačného obdobia.


Získavanie podkladov na hodnotenie

1. Okrem poskytovania učebných materiálov je v súčasnej situácii veľmi dôležitá spätná väzba, overovanie si ako žiaci učivo pochopili a či si ho naštudovali. Túto spätnú väzbu možno získať pomocou prezentácií, referátov, testov, zadaní, pracovných listov, rozhovorov, elektronickej komunikácie a podobne, ktoré učitelia hodnotia a známkujú.

2. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, počas prerušeného vyučovania, získava učiteľ najmä z portfólií žiackych prác, prípadne rozhovormi so žiakmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, projekty, tematické práce, samostatné praktické práce a plnenie dištančných úloh, spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. Známky získané pred uzatvorením školy, prípadne po nástupe do školy (ak bude ukončené prerušenie vyučovania do konca školského roka) sa započítavajú do klasifikácie predmetu váhou známky, ktorú si určí vyučujúci predmetu. Za klasifikáciu predmetu zodpovedajú vyučujúci konkrétneho predmetu pri zohľadnení reálnych možností a individuálneho prístupu v tejto mimoriadnej situácii.

3. Riaditeľka školy oznamuje žiakom a zákonným zástupcom žiakov, že nebudú klasifikované predmety Telesná a športová výchova – pre všetky ročníky učebných, študijných odborov a nadstavbového štúdia a Grafické systémy druhého ročníka nadstavbového štúdia v odbore 3659 L stavebníctvo, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/absolvovala“ alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“.

Ukončenie stupňa vzdelania

Bude vydané samostatné usmernenie.

Pedagogická rada

Hodnotiaca pedagogická rada na našej škole prebehne elektronickou formou (per rolam) dňa 20.4.2020, do tohto dátumu je nutné:
- spracovať a elektronickou formou odoslať podklady ZRTV,
- zapísať do edupage všetky doteraz získané známky za všetky predmety, nakoľko je nutné získať prehľad o celkovej situácii, najmä aké sú doterajšie výsledky žiakov v jednotlivých predmetoch, ako zvládajú učenie na diaľku, či zodpovedne pristupujú k súčasnej situácii, koľko žiakov sa nezapája do elektronickej formy výučby.
Na základe získaných informácii budú tí žiaci (a ich zákonní zástupcovia), ktorých práca dištančnou formou (počas prerušenia vyučovania) a hodnotenie pred uzatvorením školy sa ku dňu hodnotiacej pedagogickej rady javia nedostatočne, upozornení na možnosť ich komisionálneho preskúšania, ak nezlepšia svoj prístup a výsledky.

Postup do vyššieho ročníka

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.
Nebude sa to však týkať stredoškolákov, ktorí si nebudú plniť zadania. V takýchto prípadoch rady škôl, budú mať možnosť určiť, či žiak podstúpi komisionálne skúšky. Zohľadňovať sa budú objektívne príčiny, ktoré žiakovi mohli zabrániť vzdelávať sa. K preskúšaniu môže prísť aj u tých študentov, ktorí aj pred vyhlásením mimoriadnej situácie dosahovali neuspokojivé výsledky.

2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

 

V Trnave 07.04.2020


                                                                                                                                      PaedDr. Darina Šulková
                                                                                                                                                riaditeľka školy


Vytvorené: 8. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 4. 2020 9:57
Autor: