Obsah

Návrat žiakov do škôl-Rozhodnutie MŠVVaŠ

Typ: ostatné
Návrat žiakov do škôl-Rozhodnutie MŠVVaŠ 1Návrat žiakov do škôl-Rozhodnutie MŠVVaŠ

 

 

Branislav Gröhling minister

 

            Bratislava   8. januára 2021  Číslo: 2021/9418:2-A1810

 

ROZHODNUTIE

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem 

 

  1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ; 

riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách, zabezpečia pre deti, žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie,

  1. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a 

pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,

 

  1. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),

 

  1. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti 

 

  1. materských škôl podľa písmena a),
  2. školských klubov detí podľa písmena b),

 

  1. špeciálnych výchovných zariadení.

 

Zrušuje sa rozhodnutie č. 2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021.  

 

 

Odôvodnenie:

Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021 a oproti rozhodnutiu č. 2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021 sa rozširuje  možnosť prevádzky zariadení školského stravovania aj pre deti v školských kluboch detí, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

 

Týmto rozhodnutím sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a zároveň  riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, zabezpečia žiakom dištančné vzdelávanie. V prípade, že sa žiak vzdeláva dištančne v priestoroch školského klubu detí, znamená to, že sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacej činnosti. Ak tento žiak odoberie stravu v školskej jedálni, žiadateľovi možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa žiakov základných škôl podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

Rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté. 

 

 

Branislav Gröhling

minister školstva, vedy, výskumu a športu  

 

Harmonogram návratu do škôl 2021

 

 

 

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 11. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 2. 2021 08:57
Autor: