Obsah

NARIADENIE RIADITEĽKY ŠKOLY K MATURITNEJ SKÚŠKE

Typ: ostatné
NARIADENIE RIADITEĽKY ŠKOLY K ADMINISTRATÍVNEMU VYKONANIU INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY NA SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB V TRNAVE V ČASE MIMORIADNEHO PRERUŠENIA VYUČOVANIA NA ŠKOLÁCH V ŠKOLSKOM ROKU 2020/202 1 NARIADENIE RIADITEĽKY ŠKOLY

NARIADENIE RIADITEĽKY ŠKOLY K ADMINISTRATÍVNEMU VYKONANIU INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY NA SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB V TRNAVE V ČASE MIMORIADNEHO PRERUŠENIA VYUČOVANIA NA ŠKOLÁCH V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021 vydávam nariadenie k internej časti maturitnej skúšky na SOŠ obchodu a služieb v Trnave:

Základná podmienka :

V zmysle § 74 ods. 4 školského zákona, žiak musí úspešne ukončiť posledný ročník štúdia, aby mohol vykonať internú časť maturitnej skúšky. Tzn. maturitné vysvedčenie môže dostať iba žiak, ktorý úspešne ukončil posledný ročník štúdia do 05.05.2021. Ak túto podmienku nespĺňa, žiak bude komisionálne preskúšaný do 10.05.2021. V prípade, že žiak vykonal komisionálnu skúšku neúspešne, môže požiadať o opravnú skúšku, ktorá sa uskutoční v posledný augustový týždeň. Ak žiak vykoná opravnú skúšku úspešne, bude maturovať v septembrovom termíne, ak nie môže požiadať o opakovanie ročníka. Opravná skúška sa môže konať maximálne z dvoch predmetov.

Skupiny príbuzných predmetov prerokovaných v PK a schválených riaditeľkou školy:

Slovenský jazyk a literatúra:

Známka na maturitnom vysvedčení sa určí ako aritmetický priemer známok z vysvedčení (študijné štvorročné odbory za 1. a 2. ročník na konci roka a za 3. a 4. ročník na pol roka aj na konci roka, v nadstavbovom štúdiu za 1. a 2. ročník na pol roka aj na konci roka, odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách za 1. ročník na konci roka a za 2. a 3. ročník na pol roka aj na konci roka) z predmetu:

Slovenský jazyk a literatúra.

 

Anglický jazyk :

Známka na maturitnom vysvedčení sa určí ako aritmetický priemer známok z vysvedčení (študijné štvorročné odbory za 1. a 2. ročník na konci roka a za 3. a 4. ročník na pol roka aj na konci roka, v nadstavbovom štúdiu za 1. a 2. ročník na pol roka aj na konci roka, odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách za 1. ročník na konci roka a za 2. a 3. ročník na pol roka aj na konci roka) z predmetov:

Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku - úroveň bude uvedená B1

 

Nemecký jazyk :

Známka na maturitnom vysvedčení sa určí ako aritmetický priemer známok z vysvedčení (študijné štvorročné odbory za 1. a 2. ročník na konci roka a za 3. a 4. ročník na pol roka aj na konci roka, v nadstavbovom štúdiu za 1. a 2. ročník na pol roka aj na konci roka, odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách za 1. ročník na konci roka a za 2. a 3. ročník na pol roka aj na konci roka) z predmetov:

Nemecký jazyk, Konverzácia v nemeckom jazyku - úroveň bude uvedená B1

 

Ruský jazyk : Známka na maturitnom vysvedčení sa určí ako aritmetický priemer známok z vysvedčení (študijné štvorročné odbory za 1. a 2. ročník na konci roka a za 3. a 4. ročník na pol roka aj na konci roka, v nadstavbovom štúdiu za 1. a 2. ročník na pol roka aj na konci roka, odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách za 1. ročník na konci roka a za 2. a 3. ročník na pol roka aj na konci roka) z predmetov:

Ruský jazyk, Konverzácia v ruskom jazyku - úroveň bude uvedená B1.

 

Praktická časť odbornej zložky (PČOZ):

Žiaci budú mať známku určenú aritmetickým priemerom známok z vysvedčení (študijné štvorročné odbory za 1. a 2. ročník na konci roka a za 3. a 4. ročník na pol roka aj na konci roka, v nadstavbovom štúdiu za 1. a 2. ročník na pol roka aj na konci roka, odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách za 1. ročník na konci roka a za 2. a 3. ročník na pol roka aj na konci roka) z nasledujúcich predmetov:

6421 L spoločné stravovanie:

Odborná prax (PRX)

 

6426 L vlasová kozmetika:

Odborná prax (PRX)

 

6362 M kozmetička a vizážistka:

Prax (PXA), Techniky líčenia a úpravy účesov (TLA), Cvičenia z vizáže (CCE)

 

6403 L podnikanie v remeslách a službách:

Prax (PXA)

 

6405 K pracovník marketingu:

Odborný výcvik (OVY), Aplikovaná informatika (API), Ekonomické cvičenia v cvičnej firme (ECF)

 

6445 K kuchár:

Odborný výcvik (OVY), Cvičenia z techniky obsluhy (CTB)

 

Poznámka: Všetky projekty a práce vypracované a odovzdané v zmysle zadaní na PČOZ boli zahrnuté do koncoročnej klasifikácie OVY, PRX a PXA.

Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ): Žiaci budú mať známku určenú aritmetickým priemerom známok z vysvedčení (študijné štvorročné odbory za 1. a 2. ročník na konci roka a za 3. a 4. ročník na pol roka aj na konci roka, v nadstavbovom štúdiu za 1. a 2. ročník na pol roka aj na konci roka, odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách za 1. ročník na konci roka a za 2. a 3. ročník na pol roka aj na konci roka) z nasledujúcich predmetov:

6421 L spoločné stravovanie:

Technika prevádzky (TPY), Manažment v SS (MVS), Ekonomika (EKO), Účtovníctvo (UCT), Cestovný ruch (CTO), Náuka o nápojoch (NAN), Hotelové služby (HSZ)

 

6426 L vlasová kozmetika:

Vlasová kozmetika (VLS), Zdravoveda (ZDR), Ekonomika (EKO), Psychológia práce a trhu (PPU)

 

6362 M kozmetička a vizážistka:

Kozmetika (KZM), Zdravoveda (ZDR), Estetická výchova a vizáž (EVV), Materiály (MTE), Ekonomika (EKO)


6403 L podnikanie v remeslách a službách:

Podnikanie a drobné podnikanie (DPP), Účtovníctvo (UCT), Marketing (MKT), Ekonomika (EKO)

 

6405 K pracovník marketingu:

Marketing (MKT), Ekonomika (EKO), Účtovníctvo (UCT), Manažment podnikov cestovného ruchu (MPC), Služby a cestovný ruch (SRH), Geografia cestovného ruchu (GOR)

 

6445 K kuchár:

Technológia (TEC), Potraviny a výživa (PVY), Technika obsluhy (TOB), Ekonomika (EKO), Účtovníctvo (UCT), Cestovný ruch (CTO)


V zmysle Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021 vydaného MŠVVaŠ SR:

 Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

 Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 18. mája 2021.


 Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.


 Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 21. mája 2021 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V tomto prípade plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nemôže požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky.

 Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 21. mája 2021 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu. Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája do 30. júna 2021 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou alebo neboli administratívne hodnotení.

 

V Trnave 28.04.2021                                                                     PaedDr. Darina Šulková riaditeľka školy


Vytvorené: 30. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2021 8:02
Autor: